پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1013)

3-2-6-آماده کردن فرمانتور و تلقیح بذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………703-2-7-نمونه گیری از فرمانتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..723-2-8- مرحله رسوب دهی الکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..733-2-9- مرحله الکل زنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….733-2-10- مرحله شست و شو با کلریدمنیزیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..743-2-11- تیمار با ستاولن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………743-2-12- افزودن فسفات سدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………753-2-13- مرحله الکل زنی مجدد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..753-2-14- تیمار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (3598)

2-2-1-2 HIT با حجم بالا122-3- سازوکار HIT122-4- هورمون رشد132-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟142-5-1 خواب کافی و منظم142-5-2 تغذیه صحیح142-5-3 تمرینات ورزشی152-5-4 فاصله‌ گذاری مناسب بین تغذیه و خواب152-6- نقش های کاتابولیکی هورمون ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3580)

3) پنجره ها685-4- طراحی فضاهای آموزشی مهد کودک685-4-1- طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری695-4-2- ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا705-4-3- ارائه آموزش‌های غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی705-4-4- ایجاد فضایی مطلوب و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (3581)

2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27عنوان صفحه2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27 2-2-2 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیـل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)……………………………………………………………………………………………………………………………………312-2-2-1 اثر کاتالیزگر…………………………………………………………………………………………………………………….312-2-2-2 اثر مقدار کاتالیزگر……………………………………………………………………………………………………………32 سایت منبع ادامه مطلب…

By 92, ago