2-3- جمع بندی
با توجه به منابع بررسی شده فوق در خصوص تاثیر جاده و خاک حاشیه جاده میتوان به نکات زیر اشاره نمود:
1. حاشیه جاده تاثیر بر عوامل رویشی و خصوصیات خاک تا حد معنیداری ایجاد میکند.
2. تغییرات مشخصههای فیزیکی و مکانیکی خاک تحت تاثیر نوع جاده و همینطور دارای تغیییراتی در بالا و پایین جاده می باشد.
فصل سوم
مواد و روشها
3-1- مواد
3-1-1- منطقه مورد مطالعه
جنگلهای سری دارابکلا (جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ساری) در حاشیه شمالی رشته کوههای البرز و در قسمت مرکزی آن قرار دارد و در ارتفاعات پایین بند تا میان بند حوضه آبخیز 74 گسترده میباشند و در 15 کیلومتری شرق شهرستان ساری، با مساحت 2612 هکتار و در عرض شمالی?23 ?36 تا ?33 ?36 و طول شرقی?20 °52 تا ?31 °52 قرار دارد. حداقل ارتفاع از سطح دریای آزاد 160 متر و حداکثر 710 متر میباشد. این جنگلها از شمال به روستا دارابکلا، از جنوب به جنگلهای بخش 5 نکا- ظالم رود، از شرق به بخش یک نکا چوب و از غرب به سری دو دارابکلا محدود میباشد که با احتساب اراضی بدون پوشش محاط در آن و عرصههایی که بصورت مصنوعی و از طریق جنگلکاری احیاء گردیدهاند مجموعاً سطحی حدود 2612 هکتار را در بر میگیرد. در شکل3-1 موقعیت منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است (بی نام، 1383).
شکل 3-1: موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان مازندران و شمال ایران
3-1-2 – عوارض طبیعی وتوپوگرافی
منطقه مورد مطالعه با برخورداری از فیزیوگرافی متنوع دارای انشعابات یال و درهای متفاوت میباشد. از یالها و درههای معروف آن میتوان به یال قلعه دختر و درههای دارابکلا اشاره نمود که دارای شیب نسبتاً متعادلی بوده و اختلاف از سطح دریا آن حداکثر بر 710 متر میرسد و با توجه به وضعیت دستی و عرصههای سری که بیشتر در امتداد شیب شمالی- جنوبی واقع میباشد انتظار وقوع سیلهای خروشان و طغیانی وجود ندارد و منطقه فاقد آن میباشد و عوارض و ناهمواریهای داخل سری آنچنان برجسته و مرتفع نیستند که بتوانند تشکیل جهات و جبهههای جغرافیایی شاخص و انحصاری را بدهند بدین سان اصولاً در داخل سری فرماسیون گیاهی موجود از یکنواختی و همگنی و نظمی خاص پیروی نموده و رویشگاه از مورفولوژی و فیزیوگرافی مشابه برخوردار میباشند (بی نام، 1383).
3-1-3- زمین شناسی
این منطقه به استثنای محدوده کمی در بخش شمالی که از رسوبات پلوسن تشکیل یافته بطور وسیعی از رسوبات میوسن پوشیده شده است و در برنامهریزیها بایستی عمدتاً در ارتباط با عملکرد این سازند صورت پذیرد (بی نام، 1383).
3-1-4- وضعیت توزیع سنگ بستر و خاکشناسی منطقه
منطقه مورد مطالعه بعلت وجود سنگهای مادر آهکی و مارنی همراه با ماسهسنگ آهکی تنها به دو زیر واحد اراضی کوهها با شماره 1.1 شامل یک زیر واحد اراضی با شماره 1.1.2 و واحد اراضی تپهای شامل 3 زیر واحد به شمارههای 2.1.2 و 2.1.3 و 2.1.4 با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاملا متفاوت تقسیم میگردد. عمق خاک غالباً عمیق تا نیمه عمیق همراه با سنگهای ریز و درشت مادری تنها در زیر واحد اراضی 1.1.2 دارای خاکی کمعمق بوده بنابراین بافت خاک غالبا کمی سنگین رسی لومی تا سنگین رسی نفوذپذیری آب در خاک متوسط تا ضعیف و ریشهدوانی غالباً متوسط تا ضعیف علت وجود لایه سنگین رس در عمق زیرین و در بعضی نقاط خاک کمعمق وجود سنگهای درشت و ریز مادری میباشد بنابراین بادافتادگی درختان جنگلی در غالب مناطق مشاهده میگردد. pHخاک قاعدتاً بعلت منشا تشکیل خاک (سنگهای آهکی و مارنی) باید قلیایی بوده ولی در غالب سطح سری عمل آبشویی آهک انتقال آنها به طبقات زیرین خنثی تا اسیدی ضعیف و در عمق زیرین قلیایی که این وضعیت در زیر واحد اراضی 2.1.3 و 2.1.4 اسیدی تاخنثی میباشد.
بطور کلی با تلفیق برداشتهای صحرایی و نتایج آزمایشگاهی نمونههای برداشت شده از پروفیلها 4 تیپ متمایز و تفکیک شده شامل خاکهای تکامل نیافته راندزین تا راندزین شسته شده، قهوهای جنگلی با pH قلیایی، قهوهای شسته شده با افق کلسیک و قهوهای شسته شده با پسدوگلی میباشند (بی نام، 1383).
3-1-5- شرایط اقلیمی منطقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بررسی آمار 20 ساله ایستگاه هواشناسی مهدشت که در ارتفاع 118 متری از سطح دریا در فاصله 20 کیلومتری از غرب محدوده طرح ، نشان میدهد که متوسط درجه حرارت در گرمترین ماه سال مربوط به مرداد ماه با درجه حرارت 1/26 درجه سانتیگراد و متوسط سردترین ماه سال مربوط به بهمن ماه حدود 5/7 درجه سانتیگراد میباشد. متوسط حداکثر باران ماهانه مربوط به آبان ماه به میزان 8/119 میلیمتر و متوسط حداقل بارندگی مربوط به تیرماه به میزان حدود 1/36 میلیمتر میباشد. متوسط درجه حرارت 7/16 درجه سانتیگراد و همچنین متوسط باران سالیانه حدود 8/983 میلیمتر میباشد (بی نام، 1383).
3-1-6- وضعیت دسترسی به منطقه
مناسبترین راه دسترسی به منطقه طرح از طریق شبکه جادهای که از 15 کیلومتری جاده سراسری ساری-نکا انشعاب گرفته و پس از عبور از آبادی بزرگ دارابکلا بصورت دوشاخه مجزا، حاشیه غربی و شرقی طرح را پوشش میدهد که این دو شاخه اصلی راههای ارتباطی روستاهای بالادست طرح نیز محسوب میگردد. انشعابات مختلف از دو شاخه مزبور به سمت مرکز و قسمتهای میانی طرح پوشش بسیار مناسبی را جهت دسترسی به طرح ایجاد نموده به نحویکه کلیه اهداف مدیریت جنگلداری و جنگلکاری و حفاظت و بهرهبرداری آن نیز تامین خواهد شد. در مجموع در داخل طرح 24 کیلومتر جاده وجود دارد که عمدتاً از نوع جادههای درجه یک روستایی و درجه یک جنگلی بوده و انشعابات داخلی آن عمدتاً از نوع درجه 2 جنگلی میباشد. تراکم جاده در هر هکتار 9 متر محاسبه شده است (شکل3-4) (بی نام، 1383).

شکل 3-2: نقشه وضعیت دسترسی به منطقه مورد مطالعه
3-2- روش انجام پژوهش
با توجه به اهداف مطالعه و نیز با توجه به جادههای مورد نظر در منطقه و سایر عوامل از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب ، جهت، حضور گونه توسکا، توپوگرافی پروژه مورد نظر در چند مرحله زیر اجرا شد:
1. برای در نظر گرفتن این عوامل اولین قدم جمع آوری اطلاعات و نقشههای مورد استفاده از جمله نقشه توپوگرافی و جاده و تیپولوژی و مشخص کردن این جادهها در منطقه است.
2. جنگلگردشی و تعیین منطقه در عرصه،
3. انداختن پلاتها در روی زمین،
4. آماربرداری از درختان و جمع آوری نمونههای خاک از پروفیلهای خاک
5. آنالیز دادهها با نرم افزار SAS
6. تجزیه و تحلیل دادهها و مقایسه با نتایج مطالعات مشابه
لازم به ذکز است که منظور از جاده درجه یک جادههایی به عرض 5/5 متر میباشد. و منظور از جاده درجه دو جادههایی با عرض 5/4 متر میباشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید