2-2-1-2 HIT با حجم بالا12
2-3- سازوکار HIT12
2-4- هورمون رشد13
2-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟14
2-5-1 خواب کافی و منظم14
2-5-2 تغذیه صحیح14
2-5-3 تمرینات ورزشی15
2-5-4 فاصله‌ گذاری مناسب بین تغذیه و خواب15
2-6- نقش های کاتابولیکی هورمون رشد15
2-7- پاسخ هورمون رشد به ورزش16
2-8- گرلین19
2-8-1 گرلین به عنوان یک پپتاید معده‌ای- مغزی20
2-8-2 تعادل انرژی و گرلین20
2-8-3 گرلین و تنظیم دریافت غذا22
2-8-4 گرلین و چاقی24
2-9- پیشینه پژوهش25
2-10- جمع بندی29
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه31
3-2- روش پژوهش31
3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش31
3-4- متغیرهای پژوهش31
3-4-1 متغیر مستقل32
3-4-2 متغیرهای وابسته32
3-5- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات32
3-6- روش اجرای پژوهش32
3-6-1 روش ELISA33
3-6-2 انجام تست الایزا به منظور اندازه گیری هورمون رشد و گرلین34
3-6-3 الگوی برنامه ی تمرینی36
3-7- روش های آماری37
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه39
4-2- توصیف داده های پژوهش39

4-3- آمار استنباطی41
4-3-1 آزمون KS41
4-3-2 آزمون لون42
4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش42
4-3-3-1 فرضیه اول42
4-3-3-1 فرضیه دوم43
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه45
5-2- خلاصه پژوهش45
5-3- بحث46
5-4- نتیجه گیری47
5-5- پیشنهادات47
5-5-1 پیشنهاد کاربردی47
5-5-2 پیشنهادات برخواسته از تحقیق47
منابع و مآخذ48
فهرست منابع فارسی48
فهرست منابع انگلیسی49
چکیده انگلیسی51

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1: ویژگی های فردی آزمودنی ها (میانگین ± انحراف معیار)33
جدول 3-2: الگوی برنامه تمرینی36
جدول 4-1: ویژگی های فردی آزمودنی‌ها در دو گروه پژوهش40
جدول 4-2: مقادیر غلظت هورمون رشد و گرلین سرمی در پیش و پس از تمرین دو گروه پژوهش41
جدول 4-3: نتایج آزمون KS41
جدول 4-4: نتایج آزمون لون42
جدول 4-5: نتایج تحلیل کوواریانس تغییرات هورمون رشد سرمی در دو گروه تمرین و کنترل42
جدول 4-6: نتایج تحلیل کوواریانس تغییرات گرلین در دو گروه تمرین و کنترل43
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری شد.گروه تجربی 3جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل 3ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (4دقیقه با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونهی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می شود. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با استفاده از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد بررسی (boster.usa) انجام شد. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیهها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=05/0) در نظر گرفته شد. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین وجود دارد (05/0=P) این نتایج بیانگراین است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می شود.
واژه های کلیدی: تمرین پرحجم تناوبی شدید،هورمون رشد،گرلین،افراد داری اضافه وزن

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در دههی اخیر پژوهشگران علوم ورزشی با استفاده ترکیب تمرینات سرعتی (ST)1 و تمرینات تناوبی (IT)2 یک شیوه جدیدی از تمرینات را با نام تمرین تناوبی شدید (HIT)3 ابداع کردند که هر دو سیستم هوازی و بیهوازی را بهبود میبخشد. تمرین تناوبی شدید به وهلههای تکراری با فعالیتهای تناوبی به نسبت کوتاه با شدتی نزدیک به شدتی که VO2peak بهدست میآید (VO2peak90% ?) نسبت داده میشود. با توجه به شدت تمرینات، یک تلاشHIT ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه طول بکشد که وهلههای گوناگون به وسیله چند دقیقه استراحت یا فعالیت باشدت کم ازهم جدا میشوند (جیبالا4 و همکاران 2008، 63-58؛ لارسن5 و همکاران 2002، 73-53).
سازوکار اینگونه تمرینات به این شرح میباشد که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیمهای مرتبط با متابولیسم بیهوازی را افزایش میدهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید و اجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهلههای فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییرداده، بهگونهی که همزمان دستگاههای تولید انرژی هوازی و بیهوازی را درگیر بازسازی ATP میکند. بنابراین با به کارگیری این تمرینات میتوان دامنهی وسیعی ازسازگاریهای متابولیکی و عملکردی را انتظار داشت (داوسون6 و همکاران 1998، 169-163).
با توجه به این که هورمونهای رشد و گرلین نقش مهمی در وضعیت چاقی و رشد وترکیب بدنی افراد ایفا میکند و همچنین تمرینات HIT با حجم بالا نقش مهم سوخت و سازی دارند. بنابراین ارتباط مهمی میان این هورمون رشد و گرلین و افراد دارای اضافه وزن وجود دارد.
1-2- بیان مسئله پژوهش
با توجه به دامنه وسیع مطالعات در موردHIT که در آنها پژوهشگران از وهلههای 5 ثانیهای تا 4 دقیقه فعالیت به عنوانHIT استفاده کردهاند. انواعی مختلفی از تمرینات HIT وجود دارد که در افراد چاق تمرینات با حجم بالا بیشتر کاربرد بیشتری دارد.
سازوکار اینگونه تمرینات به این شرح میباشد که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیمهای مرتبط با متابولیسم بیهوازی را افزایش دهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید واجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهلههای فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییر داده، بهگونهی که همزمان دستگاههای تولید انرژی هوازی و بیهوازی را درگیر بازسازی ATP میکند. بنابراین با بکارگیری این تمرینات میتوان دامنه وسیعی ازسازگاریهای متابولیکی وعملکردی را انتظار داشت (داوسون و همکاران 1998، 169-163).
شواهد نشان میدهند که اگر زمان ریکاوری بین وهلههای شدید کاهش یابد، سهم گلیکولیز نیز برای تامین انرژی کاهش پیدامیکند و در نتیجه سوخت و ساز هوازی برای جبران این کسر انرژی افزایش پیدا میکند. لینوسیر7 و همکاران (1993) پیشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازی در طول دورههای ریکاوری تمرینات شدید برای بازسازی فسفوکراتین و اکسیداسیون اسید لاکتیک (حذف لاکتات) نقش مهمی دارند. این آشکار خواهد کرد که HIT، به سمت سوخت و ساز هوازی سوق پیدا میکند که این امرظرفیت سوخت وساز هوازی را افزایش میدهد (لینوسیر و همکاران 1993، 414-408).
با توجه به دامنهی وسیع مطالعات درموردHIT که در آنها پژوهشگران از وهلههای 5 ثانیهای تا 4 دقیقه فعالیت به عنوانHIT استفاده کردهاند، که بر پایهی زمان وهلههای فعالیتها به دو دسته تقسیم میشوند:
HIT با حجم کم: وهلههای فعالیت کمتر و یا برابر 60 ثانیه که با شدتی برابر با حداکثر و یا نزدیک به حداکثر توان و یا سرعت انجام میشود را به عنوان تمرینات تناوبی شدید با حجم کم در نظرمیگیریم (جیبالا و همکاران 2012، 1084-1077). به عنوان مثال میتوان به برنامه تمرینی پژوهش لیتل و همکاران (2010) در این زمینه اشاره کرد: 10 تکرار 60 ثانیهای با 75 ثانیه ریکاوری فعال بین هر تکرار (لیتل8 و همکاران 2010، 1011-22).
HIT با حجم بالا: فعالیتهایی با وهلههای طولانیتر، از 1 تا 4 دقیقه که بهعنوان HIT شناخته شدهاند ولی با شدتی کمتری نسبت به HIT با وهلههای فعالیت کوتاه مدت، انجام میشوند (جیبالا و همکاران 2012، 1084-1077). بهعنوان مثال میتوان به برنامه تمرینی پژوهش گورد9 و همکاران (2010) در این زمینه اشاره کرد: 10 تکرار 4 دقیقهای با 2 دقیقه ریکاوری فعال بین هر تکرار (گورد و همکاران 2010، 357-350).
گرلین موثر بر رفتار دریافت غذا اثرگذار است. از اینرو بر متابولیسم و عملکرد بسیاری از اندامها و بافتها از جمله عضله، کبد، عروق و مغز اثر میگذارد (قنبری نیاکی و همکاران 2006، 966-70).
گرلین اولین بار توسط کوجیما و همکاران (1999) بهعنوان یک لیگاند درون‌زای GHS-R معرفی شد. هیچ شباهت ساختاری بین گرلین و لیگاندهای اکسینتیک10 آن (GHSs) وجود ندارد. گرلین یک پپتاید حاوی 27 یا 28 اسیدآمینه بوده که توالی آن بین گونه‌های مختلف به خوبی حفظ شده است (کوجیما و کان گاوا 2005، 522-495).
گرلین عمدتاً در معده و از سلول‌های غده اکسینتیک موکوس فوندوس11 ترشح می‌شود. البته گرلین به مقادیر زیاد در روده کوچک، بیضه‌ها، هیپوفیز و بافت‌های متعدد دیگری ترشح می‌شود. گرلین به داخل گردش خون ترشح شده و در کنترل رهایی هورمون رشد (GH)12 شرکت می‌کند. از طرف دیگر GH می‌تواند در تنظیم ترشح گرلین از طریق مهار فیدبک معده‌ای- هیپوفیزی دخالت کند. نشان داده شده که GH تظاهر گرلین را در معده مهار می‌کند. بهعلاوه سطح گرلین گردش خون در موش‌های صحرایی با تزریقGH کاهش می‌یابد. مشخص شده است که هورمون‌های دیگری هم بر عمل گرلین اثر می‌گذارند. گزارش شده که سوماتواستاتین نه تنها ترشحGH ناشی از گرلین را سرکوب می‌کند، بلکه سطح پلاسمایی گرلین را، مستقل از غلظت پلاسمایی GH، کاهش می‌دهد (کوجیما و کان گاوا13 2005، 522-495). بهعلاوه وضعیت تیروئید ممکن است بر سطح سرمی گرلین اثر داشته باشد. در موش‌های صحرایی بر عکس پرکاری تیروئید، کم‌کاری تیروئید به طور معنی‌داری بیان گرلین معده را افزایش می‌دهد (کوجیما و کان گاوا 2005، 522-495).
گرلین عمدتاً در معده و از سلول‌های غده اکسینتیک موکوس فوندوس14 ترشح می‌شود. البته گرلین به مقادیر زیاد در روده کوچک، بیضه‌ها، هیپوفیز و بافت‌های متعدد دیگری ترشح می‌شود. گرلین به داخل گردش خون ترشح شده و در کنترل رهایی هورمون رشد (GH)15 شرکت می‌کند. از طرف دیگر GH می‌تواند در تنظیم ترشح گرلین از طریق مهار فیدبک معده‌ای- هیپوفیزی دخالت کند. نشان داده شده که GH تظاهر گرلین را در معده مهار می‌کند. بهعلاوه سطح گرلین گردش خون در موش‌های صحرایی با تزریقGH کاهش می‌یابد. مشخص شده است که هورمون‌های دیگری هم بر عمل گرلین اثر می‌گذارند. گزارش شده که سوماتواستاتین نه تنها ترشحGH ناشی از گرلین را سرکوب می‌کند، بلکه سطح پلاسمایی گرلین را، مستقل از غلظت پلاسمایی GH، کاهش می‌دهد (سیولی16 و همکاران 2008، 5-4). بهعلاوه وضعیت تیروئید ممکن است بر سطح سرمی گرلین اثر داشته باشد. در موش‌های صحرایی بر عکس پرکاری تیروئید، کم‌کاری تیروئید به طور معنی‌داری بیان گرلین معده را افزایش می‌دهد (کوجیاما17 و همکاران 2005، 522-495).
یافته‌های مطالعات نشان داده‌اند که گرلین به عنوان یک شاخص تعادل انرژی کوتاه مدت تلقی می‌شود و ممکن است به عنوان یک آغازگر سیگنالهای غذایی در نظر گرفته شود. به طوریکه گرلین پس از ترشح از معده و روده از طریق گردش خون بر مرکز سیری و گرسنگی در هیپوتالاموس اثرگذاشته، دریافت غذا و اکتساب توده بدن را تحریک می‌کند. در واقع این موارد با تنظیم تعادل انرژی مرکزی بدن در ارتباط است (کوجیاما و همکاران 2005، 522-495). از جمله اثرات گرلین میتوان به افزایش اشتها، رفتار دریافت غذا و هایپرفاژیا اشاره کرد (کوجیاما و همکاران، 2005، 522-495). بررسیها نشان میدهد که گرلین پلاسمایی میتواند به وسیله برخی از هورمونها از جمله انسولین، پپتید شبیه گلوکاگن (GLP) وگلوکاگن و متابولیتها مثل گلوکز و برخی از اسیدهای آمینه و دستگاه عصبی خودکار تنظیم شود. ازطرفی دیگر بررسیها نشان میدهد که تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی با شدت متوسط و بالا و همراه با ناشتایی به تحلیل انرژی سلولی و بافتی و غلبه تعادل انرژی به سمت منفی منجر میشود (قنبری نیاکی و همکاران 2006، 966-70؛ کوجیاما و همکاران 2005، 522-495). با این وجود به نظر میرسد که پاسخ گرلین به تمرینات مختلف بدنی (حاد و مزمن) با روشهای مختلف تمرینی متفاوت باشد. از طرفی نتایج برخی مطالعات علمی نشان دادکه سطوح پلاسمایی گرلین در برخی شرایط تغذیهای و تعادل انرژی تغییر میکند. تغییراتی که در انرژی سلولی مثل کبد و عضلات اسکلتی در حین تمرینات مختلف ورزشی و فعالیت بدنی روی می‌دهد، به طور مثال سطوح پلاسمایی گرلین در چاقی مزمن، پس از تزریق انسولین، بعد از دریافت غذا، پس ازمصرف مواد قندی (گلوکز و فروکتوز) تقلیل یافته یا به تأخیر می‌افتد. بنابراین سطوح پلاسمایی گرلین در شرایط تعادل مثبت انرژی، کاهش و در شرایط تعادل منفی انرژی، افزایش می‌یابد. مواردی از قبیل سوءتغذیه، روزه‌داری، محرومیت غذایی، کاهش قندخون،کم ‌وزنی مزمن،کاهش توده بدن (تغذیه‌ای یا ترکیب غذایی و تمرین بدنی) و بولیمیا موجب افزایش میزان سطوح گرلین میشوند، همچنین سطح گرلین با افزایش یا کاهش در شاخص توده بدن (BMI)18 نیزتغییر مییابد (کوجیاما و همکاران 2005، 522-495).
دال و همکاران19 (2002) اثر یک آزمون فزاینده رکاب‌زنی روی چرخ کارسنج را تا واماندگی بر سطوح گرلین پلاسمائی در افراد سالم و بیماران با نقص در ترشح هورمون رشد مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش افراد به مدت 45 دقیقه با شدت آستانه لاکتات (5/2 میلی مول بر لیتر) معادل 65 درصد اکسیژن مصرفی اوج خود تمرین کردند، غلظت هورمون رشد در پایان 45 دقیقه به اوج خود رسید، اما سطوح گرلین پلاسمائی در بیماران با نقص هورمون رشد در مقایسه با گروه سالم به طور معنا‌داری پائین‌تر بود. علیرغم این که کاهش سطح گرلین پلاسمایی در بیماران با نقص هورمون رشد به تزریق ممتد این هورمون نسبت داده شده است. بر این اساس, اظهار داشته‌اند که تغییرات مربوط به هورمون رشد مستقل از تغییرات در سطوح گرلین پلاسمائی رخ می‌دهد (وسترگارد20 و همکاران 2007، 303-297).
حال آن که با وجود عدم شناخت کامل از سازوکارهای سلولی – مولکولی HIT نیاز است که به مطالعه نقاط مبهم و ناشناخته آن پرداخته شود. همچنین با جمعبندی یافتههای پژوهشی ازمطالعات متعدد مشخص است که تغییرات گرلین و هورمون رشد در تمرینات تناوبی شدید کم و متناقض بوده و مطالعهای که سازگاری به 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید (تغییرات سطوح استراحتی) روی غلظت سرمی گرلین و هورمون رشد یافت نشد. براین اساس پژوهشگر در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که آیا اثر 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر غلظت سرمی گرلین و هورمون رشد مردان دارای اضافه وزن اثر دارد؟
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش
حال آن که با وجود عدم شناخت کامل از سازوکارهای سلولی – مولکولی HITنیاز است که به مطالعه نقاط مبهم و ناشناخته آن پرداخته شود. همچنین با جمعبندی اندک یافتههای پژوهشی مشخص است که تغییرات هورمون رشد و به خصوص گرلین در تمرینات تناوبی شدید متناقض بوده و مطالعهای که سازگاری به 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید (تغییرات سطوح استراحتی) روی غلظت سرمی هورمون رشد و گرلین صورت نگرفته است. براین اساس پژوهشگر در تلاش است به بررسی اثر 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر غلظت سرمی هورمون شد و گرلین مردان دارای اضافه وزن بپردازد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت سرمی هورمون رشد وگرلین مردان دارای اضافه وزن.
1-4-2 اهداف اختصاصی
تعیین اثر 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد مردان دارای اضافه وزن
تعیین اثر 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی گرلین مردان دارای اضافه وزن
1-5- فرضیههای پژوهش
6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد مردان دارای اضافه وزن اثر دارد.
6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی گرلین مردان دارای اضافه وزن اثر دارد.
1-6- پیشفرضهای پژوهش
همه شرکت کنندگان تحت شرایط محیطی یکسان مورد مطالعه قرار گرفتند.
آزمودنیها به بیماریهای عفونی یا اختلالات ایمنی مبتلا نبودند.
شرکت کنندگان در پژوهش از سلامت نسبی برخوردار بودند.
1-7- محدودیتهای پژوهش
کنترل استرس و اضطراب ناشی از خونگیری در آزمودنیها برای پژوهشگر امکان پذیر نبود.
کنترل سطح انگیزش شرکت کنندگان در پژوهش برای انجام فعالیت میسر نبود.
کنترل دقیق رژیم غذایی آزمودنیها امکانپذیر نبود.
1-8- تعاریف اصطلاحات و واژهها
HIT با حجم بالا: فعالیتهایی با وهلههای طولانیتر، از 1 تا 4 دقیقه که بهعنوان HIT شناخته شدهاند ولی با شدتی کمتری نسبت به HIT با وهلههای فعالیت کوتاه مدت، انجام میشوند (جیبالا و همکاران 2008، 63-58). بهعنوان مثال میتوان به برنامه تمرینی پژوهش گورد و همکاران21 (2010) در این زمینه اشاره کرد: 10 تکرار 4 دقیقهای با 2 دقیقه ریکاوری فعال بین هر تکرار (گورد و همکاران 2010، 357-350).
گرلین: گرلین یک پپتید 28 اسید آمینه‌ای، مترشّحه از سلولهای درون ریز فوندوس معده است و نقش مهمّی در تعادل انرژی، چاقی و رفتار دریافت غذا دارد (کوجیما و کان گاوا 2005، 522-495).
هورمون رشد: هورمونی است که از قسمت قدامی هیپوفیز سنتز و ترشح میشود و بوسیله جریان خون به بافتهای مختلف میرسد.
مردان دارای اضافه وزن: مردانی که شاخص توده بدنی آنها 25 تا 9/29 بود.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
در فصل حاضر در بخش اول به مبانی نظری متغیرهای پژوهش و در بخش دوم به پیشینه پژوهش خواهیم پرداخت.
2-2- تمرین تناوبی شدید
تمرینتناوبی شدید به وهلههای تکراری با فعالیتهای تناوبی به نسبت کوتاه با شدت تمام یا شدتی نزدیک به شدتی که VO2peak بهدست میآید (90%ofVO2peak?) نسبت داده میشود. با توجه به شدت تمرینات، یک تلاش HIT ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه طول بکشد که وهلههای گوناگون بهوسیلهی چند دقیقه استراحت یا فعالیت با شدت کم از هم جدا میشوند (بارگومستر22 و همکاران 1998، 98: 6). ویژگی بارز اینگونه تمرینات حجم خیلی کم آن میباشد (جیباد23 و همکاران 2008، 26)، که در یک مطالعه تنها با 6 جلسه تمرین در طول 2 هفته بهبود قابل توجهی در عملکرد ورزشی مشاهده شد (گورد و همکاران 2010، 357-350). یک وهله فعالیت شدید نیاز به میزانی از بازسازی ATP از هر یک از دستگاههای انرژی دارد.
حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید و اجرا آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهلههای فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییر داده، بهگونهی که سهم بازسازی انرژی از سیستم بیهوازی به سمت سیستم هوازی تغییر کرده و در نتیجه همزمان دستگاههای تولید انرژی هوازی و بیهوازی را درگیر بازسازی ATP میشود. بنابراین با به کارگیری این تمرینات میتوان دامنهی وسیعی از سازگاریهای متابولیکی و عملکردی را انتظار داشت (لیتل24 و همکاران 2010، 1011-22).
2-2-1 انواع تمرینات شدید تناوبی
با توجه به دامنهی وسیع مطالعات در موردHIT که در آنها پژوهشگران از وهلههای 5 ثانیهای تا 4 دقیقه فعالیت بهعنوانHIT استفاده کردهاند، این تمرینات برپایهی زمان وهلههای فعالیتها به دو دسته تقسیم میشوند: 1- HITبا حجم کم، 2- HIT با حجم بالا.
2-2-1-1 HIT با حجم کم
وهلههای فعالیت کمتر و یا برابر 60ثانیه که با شدتی برابر با حداکثر و یا نزدیک به حداکثر توانو یا سرعت انجام میشود را به عنوان تمرینات تناوبی شدید با حجم کم در نظر میگیریم،جیبادا و همکاران 2012). به عنوان مثال میتوان به برنامه تمرینی پژوهش لیتل و همکاران (2010) در این زمینه اشاره کرد: 10 تکرار 60 ثانیهای با 75 ثانیه ریکاوری فعال بین هر تکرار (لیتل و همکاران 2010، 1011-22).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-1-2 HIT با حجم بالا
فعالیت هایی با وهله های طولانی تر، از 1 تا 4 دقیقه که به عنوان HIT شناخته شدهاند ولی با شدتی کمتری نسبت به HIT با وهلههای فعالیت کوتاه مدت، انجام میشوند (جیبادا و همکاران 2012، 177-163). بهعنوان مثال میتوان به برنامه تمرینی پژوهش گورد و همکاران25 (2010) در این زمینه اشاره کرد: 10 تکرار 4 دقیقهای با 2 دقیقه ریکاوری فعال بین هر تکرار (گورد و همکاران 2010، 357-350).
2-3- سازوکار HIT
سازوکار اینگونه تمرینات به این شرح است که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیمهای مرتبط با متابولیسم بیهوازی را افزایش میدهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید و اجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهلههای فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییر داده، بهگونهای که همزمان دستگاههای تولید انرژی هوازی و بیهوازی را درگیر بازسازی ATP میکند. بنابراین با به کارگیری این تمرینات میتوان دامنهی وسیعی از سازگاریهای متابولیکی و عملکردی را انتظار داشت (داوسون و همکاران 1998، 169-163).
شواهد نشان میدهند که اگر زمان ریکاوری بین وهلههای شدید کاهش یابد، سهم گلیکولیز نیز برای تامین انرژی کاهش پیدا میکند و در نتیجه سوخت و ساز هوازی برای جبران این کسر انرژی افزایش پیدا میکند. لینوسیر و همکاران26 (1993) پیشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازی در طول دورههای ریکاوری تمرینات شدید برای بازسازی کراتین فسفات (PCr)27و اکسیداسیون اسید لاکتیک (حذف لاکتات) نقش مهمی دارند. این آشکار خواهد کرد که HIT، به سمت سوخت و ساز هوازی سوق پیدا میکند که این امر ظرفیت سوخت و ساز هوازی را افزایش میدهد (لینوسر و همکاران 1993، 414-408).
2-4- هورمون رشد
تولید استخراج از جسد: قبل از توسعه فنون مهندسی ژنتیک و کاربرد فنون نوترکیبی ژنتیکی در تولید محصولات و فرآورده های مختلف، هورمون رشد از جسد استخراج می شد و بیشتر در درمان کودکانی که رشد کندی داشتند کاربرد داشت. بیش از 27000 کودک در سراسر دنیا به وسیله این نوع هورمون مورد معالجه قرار گرفتند ولی به علت کمبود این هورمون معالجه به طورکامل نمی توانست صورت بگیرد و باید مقدار کمتری به کار برده می شود و لذا رشد کودک به کندی می گرایید. یکی دیگر از معایب ا ستفاده از این نوع هورمون رشد که سبب شد از سال 1985 در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی کاربرد آن ممنوع شود پیدایش بیماری کروتزفلذجاکوب (GJD) بود. بیماری GJD سلولهای عصبی ومغزی را آلوده میسازد.
لذا در مرحله استخراج هورمون رشد از غده هیپوفیز این هورمون نیز ممکن است آلوده به عامل بیماری GJD (پریون نام دارد و ساختمان آن پروتئینی است) شود. به همین دلیل امروزه هورمون رشد نوترکیب برای معالجه استفاده میشود. 2- استفاده از محرک ها28: محققانی مانند سندی شاو29 و دارک پیرسون30 که بر روی افزایش طول عمر کار میکردند پیبردند که میتوان به وسیله اسیدهای آمینه مشخصی، غده هیپوفیز را در جهت تولید هورمون رشد تحریک کرد (فلورین و همکاران 1996، 517-481). با استفاده از این روش، دیگر لازم نیست که هورمون رشد را چه به طریق تزریقی چه خوراکی وارد بدن کرد بلکه این مواد به صورت کپسولهای خوراکی مورد استفاده قرار میگیرند از معایب این روش این است که اسیدهای آمینهای که به عنوان محرک استفاده میشوند در معده به وسیله مواد صفراوی تجزیه میگردند. لذا زمانی که این اسیدها وارد جریان خون میشوند تغییر شکل می یابند و یا اثر اولیه را از دست میدهند. بعضی از هورمونهای رشد را میتوان با افشانه به زیر زبان زد تا بدون این که به معده برود از طریق زبان جذب شود. ولی این محرکها را نمیتوان به این طریق استفاده کرد زیرا مولکول اسید آمینه مورد نظر آن قدر بزرگاند که قابل جذب شدن نیستند (بروم31 و همکاران 2007، 2171-2165؛ راسموسن32 و همکاران 2010، 153-147).
تعریف پروتئینها و اسیدآمینه: ساختار پروتئین، و یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته می‌شود که پروتئین به خود می‌گیرد. پروتئین دارای چهار ساختار می‌باشد (بروم و همکاران 2007، 2171-2165؛ فلورین33 و همکاران 1996، 517-481؛ راسموسن و همکاران، 2010، 153-147).
2-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟
برخی از عوامل در افزایش ترشح هورمون رشد موثر‌ند و در سنین رشد می‌توانند باعث بلندی قد کودک و نوجوانان شوند که به آنها اشاره میکنیم.
2-5-1 خواب کافی و منظم
اولین قدم برای تحریک ترشح هورمون رشد، خواب کافی و البته منظم است. بیشترین میزان ترشح هورمون رشد پس از به خواب رفتن و در 2 ساعت اول خواب است و به استخوان‌ها می‌رسد، بنابراین بهتر است کودکان و نوجوانان شب‌ها تا دیر وقت بیدار نمانند و اگر می‌توانند هنگام بعد از ظهر، خوابی هر چند کوتاه مدت داشته باشند (فلورین و همکاران 1996، 517-481).
2-5-2 تغذیه صحیح
مصرف غذاهایی که پروتئین کم و قند بالا دارند، منجر به کوتاهی قد و تاخیر در رشد می‌شوند. بنابراین مصرف پروتئین به خصوص پروتئین‌ هایی که کیفیت بالایی دارند، برای رشد و افزایش قد لازم است.زیاده‌ روی در مصرف قند‌ها و شیرینی ‌جات، سبب افزایش میزان گلوکز (قند) خون به صورت ناگهانی می‌شوند که این امر خود باعث کاهش میزان ترشح هورمون رشد می‌شود. غذاهای چرب نیز حجم عضلات بدن را کاهش میدهند و مانع رسیدن پروتئین کافی به بدن میشوند (گائینی و همکاران 1387، 123-110).
2-5-3 تمرینات ورزشی
انجام روزانه ورزش‌های کششی و نرمشی، اثر مستقیمی بر افزایش میزان هورمون رشد دارند و فعالیت‌های ورزشی شدید سبب کاهش قند خون می‌شوند و متعاقب این امر، ترشح هورمون رشد افزایش می‌یابد (هاپکین34 و همکاران 1890، 165-153).
پزشکان معتقدند که مصرف غذاهای حاوی پروتئین، 2 ساعت قبل از ورزش و نیز پس از ورزش باعث افزایش قابل توجهی در میزان هورمون رشد و نیز هورمون تستوسترون در آقایان می‌شود. انجام ورزش‌های کششی مرتب، با تقویت عضلات پشت و تقویت ستون فقرات باعث راست قامتی بیشتر و افزایش قد تا حدود 5/2 تا 5 سانتیمتر میشوند. بنابراین در هر سنی که هستید، روزی 20 تا 30 دقیقه وقت برای ورزش بگذارید تا از فواید آن همچون افزایش متابولیسم (سوخت و ساز) بدن، کاهش حجم چربی بدن و تقویت سیستم ایمنی بدن بهره ببرید (هاپکین و همکاران1890، 165-153؛ فلورین و همکاران 1996، 517-481).
2-5-4 فاصله‌ گذاری مناسب بین تغذیه و خواب
مصرف غذاهای سنگین پیش از خواب باعث می‌شود که در هنگام خواب میزان انسولین خون افزایش یابد و این مساله باعث کاهش ترشح هورمون رشد میشود. بنابراین اگر میخواهید از خوابتان بهره کافی ببرید، حداقل 2 ساعت قبل از خواب، مواد غذایی سنگین و چرب و دیر هضم نخورید.
2-6- نقشهای کاتابولیکی هورمون رشد
هورمونهای هیپوفیزی GH و آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH)35 در فعالیتهای ورزشی نسبتاً شدید و در پاسخ به دیگر انواع استرس رها میشوند. نقش آنها در متابولیسم فعالیت ورزشی بیشتر کمکی است تا ضروری، زیرا توقف عمل کاتهکول آمینها و تولید انرژی وابسته به آنها هنگام فعالیت ورزشی شدید، تحریک افزایش جبرانی ترشح GH و ACTH را غیر ممکن میسازد. آدرنوکورتیکوتروپین در برخی گونهها به جز انسان تاثیر لیپولیزی قوی بر بافت چربی دارد. افزایش ناچیز غلظت GH هنگام فعالیت ورزشی شدید میشود که اوج پاسخ ترشحی این هورمون پس از توقف فعالیت ورزشی رخ دهد که معمولا با اوج برونریزی اسیدهای چرب آزاد از بافت چربی همراه است (گایینی و همکاران 1389، 123-110).
هورمون رشد همچنین در پاسخ به هایپوگلیسمی، کاهش پلاسمایی غلظت اسیدهای چرب آزاد و دیگر مواقع که انرژی مورد نیاز است رها و با افزایش غلظت پلاسمایی گلوکز و اسیدهای چرب آزاد سرکوب میشود. یک نوبت ترشح ضربانی GH لیپولیز پایه را به خصوص در موقع شب افزایش میدهد. هورمون رشد لیپولیز، کتوژنز و اکسیداسیون لیپید را پس از تاخیری که دامنه آن از 20 دقیقه تا 3 ساعت متفاوت است، تحریک میکند. افزایش مصرف لیپیدها هنگام بازیافت پس از فعالیت ورزشی شدید را به افزایش همزمان غلظت GH و اسیدهای چرب آزاد در پلاسما نسبت دادهاند. هورمون رشد ضمناً حساسیت بافت چربی به لیپولیز ناشی از کاتهکول آمینها را با تحریک سنتز گیرندههای آدرنرژیکی بتا افزایش میدهد. همچنین فعالیت HSL را نیز تحریک میکند که دلیل آن در بخشی ممانعت از عمل ضد لیپولیزی آدنوزین و مهار آدنیل سیکلاز ناشی از پروتیین Gi است. هورمون رشد ضمنا سنتز چربی را با فعال ساختن پروتیین کیناز C و فسفولیپاز C مهار میکند. هورمون رشد و ACTH با تحریک فعالیت لیپوپروتیین لیپاز عضلانی، ورود لیپیدها به عضلات را ممکن میکنند و با مهار فعالیت لیپوپروتیین لیپاز بافت چربی، لیپیدها را از ورود به بافت چربی باز میدارند (گایینی و همکاران 1389، 123-110).
هورمون رشد مستقیماً لیپولیز را بواسطهی فعالسازی آدنیلیل سایکلاز و متعاقب آن بوسیله فعالسازی پروتیین کیناز وابسته به cAMP و فسفوریلاسیون و فعالسازی لیپاز حساس به هورمون تحریک میکند. مطالعات بر روی سلولهای چربی و مدلهای حیوانی نشان دادهاند که به علاوهی اثرات لیپولیزی مستقیم هورمون رشد بر بافت چربی (که بوسیله تحریک لیپولیز پایه نشان داده شده)، GH همچنین به گونهی غیر مستقیم با تغییر اثر سلولهای چربی برای پاسخ نسبت به فاکتورهای لیپولیزی مانند کاتهکولآمینها لیپولیز را افزایش میدهد (ویدداوسون36 و همکاران 2009، 308-19).
2-7- پاسخ هورمون رشد به ورزش
از نظر حفظ سلامتی نیز انجام ورزش مقاومتی دو فایده عمده دارد: نخست آنکه سبب میشود فعالیتهای روزمره زندگی که نیازمند قدرت عضلانی بالایی است به راحتی و با فشار فیزیولوژیک کمتری انجام شود. دوم سبب پیشگیری از بروز بیماریهایی نظیر استئو پروز،دیابت نوع 2 و چاقی شده و به درمان این بیماریها کمک می‌کند. به همین دلیل بر خلاف تصور عموم اهمیت انجام ورزش مقاومتی با افزایش سن نه تنها کاهش نمییابد بلکه برعکس افزایش یافته و لزوم بکارگیری اصول علمی کار با وزنه را بیش از پیش نشان می‌دهد. پیشگیری از بیماریهای مذکور تا حدودی مرهون افزایش هورمون رشد در تمرینات ورزشی است (کرایج37 و همکاران 1989، 159-69).
توجه به تکنیک صحیح کار با وزنه و دستگاههای بدنسازی از جهت پیشگیری از آسیب اهمیت زیادی دارد که هر یک از حرکات مورد نظر باید برطبق دستورالعمل مربوطه از جهت وضعیت درست بدن در هنگام اعمال نیرو و توجه به موارد ذیل انجام شود: الف-قبل از انجام ورزش مقاومتی بدن گرم شود که گرم کردن بدن را میتوان با انجام ورزش هوازی سبک و حرکات کششی در مدت 10 تا 15 دقیقه انجام داد (کرایج و همکاران 1989، 159-69).
هم‌چنین جلسات تمرین 2 تا 3 بار در هفته باید باشد به‌نحوی که عضلات تمرین شده حداقل 48 ساعت فرصت استراحت و ترمیم داشته باشند. حرکات انجام شده دربرگیرنده عضلات بزرگ بدن شامل گروه عضلات قفسه سینه، شانهها، عضلات قسمت فوقانی و تحتانی ناحیه پشت، شکم، ران و پاها باشد. افزایش ترمیم و رشد در نتیجه رهایش هورمون IGF-1 و هورمون رشد است (قلیپور و همکاران 2014، 37-29).

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید