در این مطالعه به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1338-1379پرداخته شده است. برای این منظور از
1) رمضانی؛ح.؛(1379) “بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران”؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی محمد علی قطمیری
2) یزدانی ؛الف.؛(1380) “بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوهای خود بازگشت توزیعی در ایران”؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر محمد علی قطمیری
توابع تولید دوبخشی و نیز الگوی خود بازگشت با و قفه های توزیعی استفاده گردیده استکه نشاندهنده آن است که:
اولا: بین اجزا تشکیل دهنده مخارج دولت و رشد اقتصادی روابط بلند مدت وجود دارد.
ثانیا: تاثیر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع بلند مدت و کوتاه مدت مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد.
ثالثا: مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی دار ی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
رابعا: گرچه تاثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد اما این نتایج در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.
2-2 مطالعات انجام شده خارج از کشور
1-2-2 : مخارج دولت و مصرف خصوصی2
هدف کاراس در این مقاله یافتن رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی می باشد. وی در تحقیق خود فرض کرده است که رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد. همچنین کاراس مصرف موثر را به فرمی زیر توصیف می کند.
که در این رابطه C*? مصرف موثر ، C? مصرف خصوصی و G? مخارج دولت می باشد. در رابطه مذکور رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را اندازه گیری می کند. اندازه هر چه کوچکتر باشد بیانگر جانشینی بهتر مخارج دولت به جای مصرف خصوصی است و بالعکس بزرگتر بودن اندازه نشاندهنده آن است که افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را افزایش می دهد، یعنی مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشند ، مدلی که کاراس برآورد خود را براساس آن انجام می دهد به فرم زیر است:
که درآن C? مصرف بخش خصوصی در دوره حال ، C??? مصرف بخش خصوصی در دوره G???????? مخارج دولت در دوره حال، G??? مخارج دولت در دوره ?t??? و ?? نویز سفید? نامیده می شود.
کاراس در مرتبه اول معادله فوق را با در نظر گرفتن دو فرض که عبارتند از :
1) مصرف خصوصی و مخارج دولت غیرساکنند.
2) مصرف خصوصی و مخارج دولت همجمعند.
و با استفاده از متغیرهای ابزاری چون ، که در آن d کسری بودجه دولت است برای 30 کشور با توجه به آمارهای موجود برآورد می کند. او در این مرحله را منفی برآورد کرد و بنابراین رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را نتجه گرفت .
ازآنجایی که تعدادی دانشمندان عنوان کردندکه آزمون از نمونه های محدود نمی تواند به طور واضح آزمون ریشه واحد و خود همبستگی را تشخیص دهد. به همین منظور در مرحله دوم برای بررسی دقیق تر برآورد را از روش محدودیت حداقل مربعات دو مرحله ای انجام می دهیم. در این مرحله نیز نتایج حاکی از مکمل بودن مصرف خصوصی و مخارج دولت بوده و به غیر از پاناما که مثبت دارد بقیه کشورها منفی دارند. کاراس در نهایت از طریق نموداری ثابت می کند که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود. و در واقع با اندازه دولت رابطه مستقیم دارد.
2-2-2 ? ?تحلیلی بر رابطه جانشینی بین خریدهای دولت و مخارج مصرف کنند بر مبنای دسته بندی های مخارج2
میشل کلوین در مقاله ای تحت عنوان رابطه بین مخارج دولت و مخارج دولت و مخارج مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
از جمله فرضیات کلوین در این مقاله آن است که رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی می باشد وی جهت آزمودن فرضیه خود مخارج دولت و مصرف کننده را به چهار دسته تقسیم بندی می کند که عبارتند از: 1) سلامتی 2) آموزش 3) مسکن 4) حمل ونقل
بر طبق تحقیقات کلوین به طور مشهود اگر مخارج جمع آوری شده دولت و مصرف کننده دارای رابطه جانشینی باشد ، باید تشابه آشکاری بین اجزاء تشکیل دهنده مخارج وجود داشته باشد.
جامعه اماری مورد بررسی کلوین از ایالت متحده آمریکا انتخاب شده و دوره زمانی مورد توجه وی 1993-1955 می باشد.
او در آزمون خود از روش G???? 3 برای تخمین نوع ارتباط استفاده می کند. کلوین در برآورد خود به سه عامل فراغت، کالاهای بادوام و جمعیت که امکان دارد ارتباطی بین چهار دسته و مشابهتی بین آنها ایجاد کند، اشاره می کند و پس از آزمون خود به این نتیجه می رسد که به دلیل ارتباط نداشتن این دسته بندی های با هم رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد و در نتیجه فرضیه در نظر گرفته شده رد می شود.
3-2-2 ?مطالعه تجربی رابطه جانشینی میان مصرف خصوصی و خریدهای دولت4
شاون نی در این تحقیق در صدد بررسی رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت می باشد. و این بدین معنا است که با افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی افزایش پیدا می کند.
نی جهت بررسی این موضوع مدل مصرف بهینه را در نظر گرفته است محقق فرم تابع مطلوبیت تفکیک پذیر را برای آورد ارتباط بین این دو متغیر کلان اقتصادی در نظر گرفته است. هنگامی که خریدهای دولت و مصرف خصوصی با هم جمع می شوند با استفاده از مالیات خالص و نرخهای بهره خریدهای دولت جانشین مصرف خصوصی می شود. علاوه بر این براورد جانشینی تحت شرایط زمانهای تفکیک پذیر انجام می شود.
محقق؛ آمار و اطلاعات مورد نیاز را در کشور کانادا و طی دوره 1992-1974 جمع آوری کرده است . وی پس از در نظر گرفتن محدودیت ها و شروط فوق با استفاده از روش G???? رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را تخمین می زند و بر طبق آن رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را تخمین می زند و در نتیجه فرضیه اش پذیرفته می شود.
4-2-2 آیا مصرف و مخارج رابطه جانشینی یا مکمل با یکدیگر دارند؟1
نویسنده میزان کشش بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را مورد برآورد قرار می دهد دراین مقاله فرض شده است رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد، یعنی با افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی افزایش می یابد.
وی مصرف بخش خصوصی را به کالاهای بی دوام و خدمات و موجودی کالاهای با دوام تقسیم بندی می کند. هم چنین او مخارج دولت را به دو دسته تقسیم می کند که عبارتند از :
1) مخارج فدرال دفاعی
2) مخارج فدرال غیر دفاعی
همچنین او دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می گیرد و کشش های جانشینی برای هر دور دوره در طول نمونه گیری متغیر می باشد و برآورد کشش عموما به صورت نامتقارن می باشد و کششها در کوتاه مدت عموما مخالف یک می باشد، ولی در بلند مدت بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی برآورد و نتیجه می شود و او در برآورد خودش هیچ فرض خاصی را در نظر نگرفته است و با توجه به امار و اطلاعات به شرح نتیجه از مدل بهینه خود پرداخته است.
1)Pevsin ,R.,2003,Does Optimal Size of Government Spending Exist?,Journal Of Political
Economy ,Vol98,No5,(103-125)
5-2-2 سیاست مالی و ترکیب مصرف خصوصی 5
در این مقاله نویسندگان در صدد تحلیل اثرات رابطه شوک های مالی ترکیب مخارج مصرف کننده بر کالاها و خدمات می باشند . فرضیه ای که آنهااز ابتدا به ساکن درنظر میگیرند آن است که افزایش مخارج عمومی دولت موجب اثر گذاری متضاد بر روی ترکیبات عمده مصرف می شود.
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل واضحتر ترکیبات مصرف به دو گروه کالاها و خدمات با دوام و کالاها و خدمات بی دوام تقسیم شده است . آنها سعی دارند با استفاده از مدل حداکثر مطلوبیت ادوار زندگی که در آن ترجیهات مصرف کننده با ترکیباتی از مصرف که از مخارج عمومی تاثیر می گیرند توجیه شود اثر تغییر در مخارج عمومی را بر نوع تغییر در ترکیبات مصرف خصوصی بیابد.
هم چنین محققین با استفاده از داده های سری زمانی که برای ایالات متحده آمریکا و کانادا از سال 1935 تا 1996 جمع آوری کرده اند به برآورد مدل پرداخته اند. و از روش تجزیه و تحلیل سیستم ور جهت برآورد مدل استفاده کرده اندو علاوه بر این در تحقیق شوک های مالی به دو حالت پایدار و موقتی در مدل وارد شده و اثرات هر کدام بر روی ترکیبات مصرف شرح داده شده است نتایج حاکی از این تجزیه و تحلیل به قرار زیر است :
1) نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر فرضیه تحقیق را تایید می کند که در آن فرض شده بود شوکهای مالی اداری اثرات متضاد بر روی ترکیبات متضاد مصرف بخش خصوصی می باشند.
2) در کشور کانادا افزایش مخارج دولت مصرف کالای بی دوام را کاهش می دهد و باعث افزایش مصرف کالاها و خدمات بادوام می شود، ولی در تجزیه و تحلیل نتایجی متضاد فوق برای ایالات متحده آمریکا به دست می آید.
3) پاسخگویی تغییرات مصرف کالاها و خدمات بی دوام به تکانه های مالی پایدار در هر دو کشور به صورت یکنواخت است، ولی در مورد کالاها و خدمات با دوام این تغییرات به فرم غیر یکنواخت و بوده و از نوسانات نسبتا شدیدتر برخوردار می باشد.
6-2-2 آیا اندازه دولت درکشورهای خلیج فارس خاورمیانه بهینه است: 1
محققین در این مقاله بازدیه نهایی مصرفی دولتی را بررسی می کنند آنها با استفاده از قائده بارو که بیان می کند؛ هنگامی خدمات دولت به طور بهینه ارائه می شود که تولید نهایی مصرفی دولتی برابر با 1 باشد ، پنج کشور خلیج خاورمیانه را که عبارتند از : بحرین، کویت، عمان، عربستان، امارات ، متحده عربی را که مهمترین ویژگی آنهاتکیه زیادشان بر صادرات نفت به عنوان منبع عمده در آمدشان است را برای ازمون رگرسیون انتخاب می کند. آنها از جهت آزمون رگرسیون از تابع تولید ملی که شامل متغیرهای چون موجودی حجم سرمایه ، نیروی کار استخدامی و مصرف دولت از کالا و خدمات را به کار می گیرد. در مرحله دوم، برای تجزیه و تحلیل راحت تر و با استفاده از قاعده بارو ازآزمون فرضیه صفر استفاده کرد.

با استفاده ازا ین قاعده اگر اندازه دولت بیش از اندازه بزرگ باشد . برای بهینه بودن اندازه دولت تولید نهایی مصرف دولتی باید کوچکتر از 1 باشد واگر اندازه دوات بیش از اندازه کوچک باشد برای بهینه بودن اندازه دولت باید تولید نهایی مصرفی دولتی بزرگتر از 1 باشد.
نتایج به دست آمده از تحقیق که برای دوره زمانی 1970 الی 1992 انجام شده است حاکی ازآن است که خدمات دولت در کشورهای خاورمیانه سود آور هستند، بخصوص عامل نیروی کار نسبت به سرمایه در سودآوری خدمات تاثیر بیشتری داشته است. اما اندازه دولت به طور متوسط برای بهینه بودن بسیار بزرگ است . بنابراین براساس این تحقیق فرضیه صفر رد خواهد شد.
1)Hasan,A.,and Strazicich,2005,Is Government Size Optimal In The Gulf Countries Of The Middle East?,Joyrnal of Political Economy,Vol 98,No5,29-35
7-2-2 آیا اندازه بهینه مخارج دولت وجود دارد ؟6
هدف پاوسین از این تحقیق رسیدگی تجربی به وجود منحنی ” آرمی”7 در نمونه ای مشتمل بر مجموعه های از کشورهای اروپایی در دوره 1950 تا 1996 و البته با استفاده ازهزینه های عمومی دولت می باشد. که این کشورها شامل استرالیا ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه، آلمان، ایرلند، اطریش، ایتالیا ، نیوزلند، نروژ و سوئد می باشند.

در این تحقیق فرض شده است که بخش دولتی بزرگ به طور معکوس رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر این مزیت بخش دولتی کوچک این است که معمولا کارایی بیشتر، بار مالیاتی پایین تر ، منابع مورد استفاده کاراتر را به دنبال دارد و عواملی که انگیزه ایجاد سرمایه گذاری را از بین می برند را کاهش می دهند.
از طرفی بر طبق منحنی آرمی انتظار می رود این اثر منفی فراتر از یک آستانه معین نمایان شود. رشد اقتصادی
اندازه دولت?
در واقع می توان گفت که در کشورهای با اندازه متفاوت در دولت دو اثر در رشد دارد ، از طرفی افزایش در مالیات ها تولید نهایی سرمایه را کاهش می دهد در حالیکه از طرف دیگر نرخ رشد را کاهش می دهد که تاثیر مثبت در نرخ رشد وقتی مسلط می شود که دولت کوچک است و نیروی اول وقتی مسلط می شود که دولت بزرگ است.
جهت آزمون این تحقیق از داده های سری زمانی و مقطع زمانی برای هزینه های عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده شده است.
در مرحله اول جهت تحلیل رگرسیون منحنی آرمی از تابع منحنی آرمی استفاده شده است. با توجه به شیب و عرض از مبداء در آورد مدل نتیجه می شود که در این کشورها اندازه دولت بزرگتر از اندازه ای است که باید باشد و با توجه به آنکه منحنی آرمی برای دوازده کشور عضو نمونه یکسان نمی باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که داده های مربوطه به مدل منحنی آرمی برای هر کدام از دوازده کشور به صورت جداگانه گردآوری شود.
بر همین اساس در مرحله دوم روش محاسبه سری زمانی برپایه مدل آریما8 برای هر کشور انجام شده و نتایج محاسبات حاکی از آن است که منحنی آرمی برای هشت کشور از دوازده کشور مذبور قابل تحلیل است که این کشورها عبارتند از ایتالیا ، فنلاند، فرانسه، سوئد، آلمان ، ایرلند، هلند،بلژیک.
در کل داده های محاسبه شده برای منحنی آرمی پیشنهاد می کنند که اندازه بهینه دولت در نمونه های دوازده تایی کشورهای اروپایی بایستی تقریبا بین 36% تا 42% از تولید ناخالص داخلی باشد، که نشان دهنده زمینه های بالقوه برای کاهش هزینه های دولت از 19% تا 30% می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

8-2-2 آیا مخارج مالی می تواند مصرف خصوصی را تحریک کند9
این مقاله در پی بررسی رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج مالی دولت می باشد و با استفاده از مدلی از تابع مطلوبیت نماینده خانوار و مخارج عمومی تشکیل شده است توضیح می دهد که چرا و چگونه مصرف بخش خصوصی بعد از یک شک مثبت در مخارج مالی دولت تمایل به افزایش دارد. در واقع محقق با توجه به این فرضیه به برآورد مدل و بررسی نوع ارتباط این دو نوع متغیر کلان اقتصادی می پردازیم.
وی جهت آزمون فرضیه خود با استفاده از مدل نیوکینزینها که شامل متغیرهایی چون ذخیره واقعی پول، عرضه نیروی کار، مطلوبیت مصرفی خانوار، مصرف بخش خصوصی و مخارج مالی دولت می باشد. و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و ریاضی به تجزیه و تحلیل و بررسی چگونگی تغییرات متغیرها می پردازیم.
وی پس از برآورد مدل خود به نتیجه می رسد که اگر کشش جانشینی بین مخرج مالی دولت و مصرف خصوصی به طور معنا داری پایین باشد افزایش درمخارج دولت می تواند مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش دهد و در واقع می توان رابطه مکملی بین این دو متغیر را نتیجه گیری کرد.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9-2-2-درجه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی1
محقق در این تحقیق در پی یافتن درجه جانشینی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت می باشد. وی در این مقاله مصرف دولتی رابه مصرف دولتی در امور دفاعی و مصرف دولتی در زمینه های غیر دفاعی تقسیم می کند.
نتایج به دست آمده توسط تکنیکG????که در دوره زمانی در1962-1996 در کشور ایتالیا براورد شده است؛بر موضوع ارتباط اثر جایگزین پذیری مستقیم بین مصرف عمومی و خصوصی در زمانیکه دولت کالاهای غیر دفاعی را تولید می کند تاکید می ورزد.همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثرات مستقیم جمعیت و درآمد زمانیکه وزن نسبی مصرف دولت در زمینه غیر دفاعی افزایش می یابد بالا تر است؛تنها به این دلیل که در مورد اخیر رشد نسبی زیاد خود را در دوره پس از جنگ جهانی دوم دیده است ؛میزان جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت یک روند روبه رشدرا دنبال می کند.
10-2-2-جانشینی مستقیم بین مصرف خصوصی و مخارج دولت در آسیای میانه2
هدف محقق در این تحقیق برآورد درجه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت در کشور های چین,هنگ کنگ,ژاپن ,کره,اندونزی ,مالزی,فیلیپین , سنگاپورو تایلند دردوره سالهای 1960-2002می باشد.
10)Dalle Nogaere,ch.,2001,The degree of substitutability between Government and Private consumption:An empirical analysis using Italian long time series, Departmento di Scienze Economiche Universita,Vol74,
30)Yum ,K.,2008 Thr Direct Substitution between Government and Private Consumption In East Asia, Department of Economic and Finance ,City University of Hong Kong,Vol 25, No31,(112-144)
وی با استفاده از متغیرهایی چون مصرف خصوصی ونرخ دستمزد و حقوق و نرخ بهره ومخارج دولت به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی می پردازد.
نتایج به دست آمده از این روش در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طوریکه در کشورهایی چون سنگاپور و اندونزی رابطه بین این دو متغیر به صورت مکملی و در بقیه کشورها درجه مختلفی از جانشینی به دست آمده است.همچنین در این تحقیق ناچیز بودن اثر دستمزد و نرخ بهره بر تقویت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت نتیجه شد.
در پایان این فصل سعی شده است کلیه مطالعات انجام شده در این فصل را در جدول 1-2 به نمایش در آوریم

جدول 1-2 : خلاصه ای از مطالعات انجام شده
محقق(محققین)
سال عنوان تحقیق دوره زمانیروش نتایج
محمد رضا بیگلو
(1378)تاثیر مخارج دولت بر متغییرهای کلان اقتصادی 1375-1340
حداقل مربعات معمولی سه مرحله ای تاثیر مثبت و ناچیز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی جواد حسینی
(1378)بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرملیه گذاری بخش خصوصی در ایران1376-1347
الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده (ARIMA)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.حسن رمضانی
(1379)بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران1375-1350حد اقل مربعات سه مرحله ای کشش تولید سرانه و کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به سهم مخارج عمرانی دولت مثبت است احمد یزدانی
(1380)بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت توزیعی1379-1338الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده ?ARIMA)مخارج سرمایه گذاری و مخارج عمرانی مصرفی دولت به ترتیب تاثیر مثبت و منفی در بلند مدت بر رشد اقتصادی دارد
گرجیوس کاراس
(1994)بررسی رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی با تاکید بر اندازه دولت 1940-1990متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات معمولی دو مرحله ای و روشهای نموداریمخارج دولت و مصرف خصوصی مکملند و این رابطه با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود میشل کلوین
(1998)بررسی رابطه جانشینی بین مصرف خصوصی و مخارج دولتی برمبنی دسته بندی های مخارج1955-1993G????
رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد شاون نی
(1995)بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه جانشینی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت 1950-1990G????
در بلند مدت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی می باشد آدریان.آر.فلسیک و روبرت. جی روسانا
2004
چگونگی رابطه بین مصرف بخش خصوصی و هزینه های دولت 1945-1993تجزیه و تحلیل سری زمانی کوتاه و بلند مدتدر بلند مدت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی می باشدجیم مالی و حسن مولانا
2003
بررسی تاثیر سیلستهای مالی بر ترکیبات مصرف خصوصی 1935-1996استفاده از سیستم ور شکلهای مالی دارای اثرات متضاد بر مصرف خصوصی می باشد. حسن . علی و مارک. استرازیچ 2005بررسی بهینه بودن اندازه دولت در کشورهای خاورمیانه 1970-1992با استفاده از فرضیه صفر اندازه دولت به طور متوسط برای بهینه بودن بسایر بزرگ است.پریموز پاوسین
2003بررسی اینکه آیا اندازه بهینه مخارج دولت وجود دارد 1950-1996استفاده از مدل آریما اندازه دولت در اکثر نمونه های بررسی شده بزرگتر از اندازه ای است که باید باشد.لوجر لینمن و اندرآس شوبرت 2004مخارج?دولتی?? چگونه می تواند مصرف خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد 1960-2000روشهای تحلیلی ریاضی رابطه مکملی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی نتیجه می شود. ?چیارادال نوگار
2001


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید