2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27
عنوان صفحه
2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27
2-2-2 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیـل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول
(a4)……………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-2-1 اثر کاتالیزگر…………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-2-2 اثر مقدار کاتالیزگر……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-3 اثر دما…………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-2-4 اثر امواج فرا صوت…………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-3 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات بنزوایمیدازول های با استخلاف آزو a-j4………………………………….38
2-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-4 پیشنهاد برای کارهای آینده………………………………………………………………………………………………………..42
فصل سوم: کارهای تجربی……………………………………………………………………………………………………………….43
3- کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-1 تکنیک های عمومی و اطلاعات دستگاه ها………………………………………………………………………………….44
3-2 روش عمومی سنتز کربوکسیلیک اسیدهای دارای اتصال آزو با استفاده از سـالیسیلیک اسید و مشــتقات
آنیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-3 روش عمومی سنتز مشتقات بنزایمیدازول دارای اتصال آزو با اسـتفاده از کربوکسیلیک اسیدهای دارای
اتصال آزو و اورتو-دی آمین های آروماتیک در مجاورت مایع یونی BBIMB و DBU-OAc…………….45
عنوان صفحه
3-4 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………….46
3-5 تهیه 5-( فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (b1)…………………………………………………………..46
3-6 تهیه 5-((2-نیترو-4-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c1)…………………………………47
3-7 تهیه 5-((4،2-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (d1)……………………………………..47
3-8 تهیه 5-((4،2-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (e1)……………………………………..48
3-9 تهیه 5-((5،4،2-تری.کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی.بنزوئیک اسید (f1)………………………………….48
3-10 تهیه 5-((4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g1)……………………………………………49
3-11 تهیه 5-((2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (h1)……………………………………………49
3-12 تهیه 5-((2،4،6-تری متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (i1)……………………………….50
3-13 تهیه 5-((2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (j1)…………………………………………….50
3-14 تهیه 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)……….51
3-15 تهیه 2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)-4-(فنیل دی آزنیل)فنول (b4)…………………………………..52
3-16 تهیه 4-((4-کلرو-2-نیترو.فنیل).دی.آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول.(c4)……….53
3-17 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(d4)……………………54
3-18 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی نیترو فنیل)دی.آزنیل)فنول.(e4)……………………55
3-19 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((5،4،2-تری.کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(f4)………………..56
3-20 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(g4)……………………………57
3-21 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(h4)……………………………58
3-22 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2،4،6-تری.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول(i4)…………………59
3-23 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(j4)…………………………….60
عنوان صفحه
3-24 روش تهیه مایع یونی BBIMB…………………………………………………………………………………………………61
3-25 روش تهیه مایع یونی DBU-OAc…………………………………………………………………………………………….61
فصل چهارم: طیف ها……………………………………………………………………………………………………………………….63
طیف FT-IR
5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………………………..64
5-( فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (b1)………………………………………………………………………..65
5-((2-نیترو-4-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c1)……………………………………………….66
5-((4،2-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (d1)……………………………………………………67
5-((4،2-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (e1)……………………………………………………68
5-((5،4،2-تری.کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی.بنزوئیک اسید (f1)………………………………………………..69
5-((4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g1)……………………………………………………………70
5-((2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (h1)……………………………………………………………71
5-((2،4،6-تری متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (i1)………………………………………………..72
5-((2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (j1)…………………………………………………………….73
4-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………74
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………76
2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)-4-(فنیل دی آزنیل)فنول (b4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………77
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….78
عنوان صفحه
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-((4-کلرو-2-نیترو.فنیل).دی.آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول.(c4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….82
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(d4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………86
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….87
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………89
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی نیترو فنیل)دی.آزنیل)فنول.(e4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………91
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….92
13C NMR………………………………………………………………………………………………………………………………………94
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((5،4،2-تری.کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(f4)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………….97
D2O NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….99
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….100
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(g4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..103
عنوان صفحه
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….105
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(h4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2،4،6-تری.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول(i4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(j4)
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..117
13C NMR…………………………………………………………………………………………………………………………………….119
مایع یونی BBIMB
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
مایع یونی DBU-OAc
FT-IR………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
1H NMR……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..125
عنوان صفحه
جدول 2-1 ساختار و خواص فیزیکی کربوکسیلیک اسیدهای دارای اتصال آزو سنتز شده a-j1…………………29
جدول 2-2 بررسی اثر کاتالیزگرهای مختلف در بازده و زمان سنتز ترکیب a4…………………………………………32
جدول 2-3 بررسی تاثیر مقدار کاتالیزگر مایع یونی بر بازده و زمان سنتز ترکیب a4…………………………………32
جدول 2-4 بررسی اثر دما در بازده و زمان سنتز ترکیب a4…………………………………………………………………..33
جدول 2-5 بررسی اثر امواج فرا صوت در بازده و زمان سنتز ترکیب a4………………………………………………..33
جدول 2-6 سـنتز و خواص فیزیکی بنزو ایمیدازول های با استخلاف آزو در شـرایط بهینه و مجـاورت مایع

یونی BBIMB و DBU-OAc………………………………………………………………………………………….39

عنوان صفحه
شکل 1-1 توتومری در ایمیدازول………………………………………………………………………………………………………..2
شکل 1-2 پیوند هیدروژنی در ایمیدازول………………………………………………………………………………………………3
شکل 1-3 محل انجام واکنش های جانشینی هسته دوستی و الکترون دوستی در حلقه ایمیدازول…………………3
شکل 1-4 ساختار تعدادی از ایمیدازول های دارای خواص دارویی………………………………………………………….4
شکل 1-5 ساختار تعدادی از ایمیدازول ها در ترکیبات طبیعی…………………………………………………………………4
شمای 1-1 سنتز مشتقات ایمیدازول تک استخلافی با کاتالیزگر یدید مس…………………………………………………5
شمای 1-2 سنتز مشتقات تک استخلافی ایمیدازول با پای پیریدین…………………………………………………………..6
شمای 1-3 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با دی متیل آمین………………………………………………….6
شمای 1-4 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با کربن دی سولفید…………………………………………….7
شمای 1-5 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید…………………………….7
شمای 1-6 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با گلی اکسال………………………………………………………………8
شمای 1-7 مکانیسم سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با گلی اکسال…………………………………………………8
عنوان صفحه
شمای 1-8 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با ?-هیدروکسی کتون………………………………………………….9
شمای 1-9 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با 2-برمو-1-آریل اتانون……………………………………………..9
شمای 1-10 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با اروتروپین……………………………………………………………10
شمای 1-11 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با واکنش نور شیمیایی……………………………………………..10
شمای 1-12 سنتز 4(5)-نیترو-2-یدو ایمیدازول………………………………………………………………………………….11
شمای 1-13 سنتز مشتقات سه استخلافی ایمیدازول با کاربن…………………………………………………………………11
شمای 1-14 سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگرجامد شبه مایع یونی SILLP…………………………………………12
شمای 1-15 سنتز مشتقات ایمیدازول با کمک کاتالیزگر لیتیم برمید………………………………………………………..13
شمای 1-16 سنتز مشتقات ایمیدازول با بنزیل گوانیدین………………………………………………………………………..14
شمای 1-17 سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر رودیوم (II)……………………………………………………………….15
شمای 1-18 مکانیسم سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر رودیوم (II)………………………………………………….15
شمای 1-19 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون……………………………16
عنوان صفحه
شمای 1-20 سنتز مشتقات چهاراستخلافی ایمیدازول با نیترو اولفین………………………………………………………16
شمای 1-21 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با کاتالیزگر فروفولید و روش های سنتزی دیگر تولید
این محصول………………………………………………………………………………………………………………….17
شمای 1-22 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با ترشیو-بوتیل هیدرو پرکساید……………………………..18
شمای 1-23 سنتز مشتقات جوش خورده ایمیدازول با L-پرولین…………………………………………………………..19
شمای 1-24 سنتز مشتقات ایمیدازول جوش خورده با باز شیف…………………………………………………………….19
شمای 1-25 سنتز مشتقات ایمیدازول های جوش خورده با فروسن کربالدهید…………………………………………20
شمای 1-26 سنتز اسپایرو بنزو ایمیدازول با سیکلو هگزانون………………………………………………………………….21
شمای 1-27 سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر K10Ti………………………………………………………………21
شمای 1-28 مکانیسم سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر K10Ti………………………………………………….22
شمای 1-29 سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر انتقال فاز TBAB………………………………………………..23
شمای 1-30 سنتز مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای با واکنش آزید- آلکین……………………………………………….23
عنوان صفحه
شمای 1-31 مکانیسم سنتز مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای با واکنش حلقه زایی آزید-آلکین……………………24
شمای 1-32 استفاده از هیدروژن سیانید در سنتز ایمیدازول جوش خورده……………………………………………….25
شمای 2-1 سنتز مشتقات بنزوایمیدازول دارای اتصال آزو……………………………………………………………………..27
شمای 2-2 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید……………………………..28
شمای 2-3 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول
(a4)………………………………………………………………………………………………………………………………………31
شمای 2-4 مکانیسم پیشنهادی سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول a-j4………………………………………………………….38
شکل 3-1 مایع یونی BBMIB…………………………………………………………………………………………………………..61
شکل 3-2 مایع یونی DBU-OAc………………………………………………………………………………………………………62

سنتز سبز 2-فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی
درناز پیردلزنده

ایمیدازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای فعالیت های زیستی و دارویی متنوعی مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV ، ضد باکتری و مسکن درد می باشند. در این پایان نامه مشتقات جدیدی از 2-فنیل ایمیدازول با استفاده از مشتقات مختلف سالیسیلیک اسید و نفتالن-3،2-دی آمین و یا 2،1-دی آمینو بنزن، با استفاده از مایع یونی و با بازده های خوب (%87-68) سنتز شدند.
کلید واژه: 2-فنیل.ایمیدازول، سالیسیلیک اسید، نفتالن-3،2-دی آمین، 2،1-دی آمینو بنزن، مایع یونی
فصل اول
مقدمه و تئوری
1- مقدمه
ترکیبات هتروسیکل حاوی نیتروژن به دلیل اثرات زیستی و دارویی دارای اهمیت تاریخی بسیاری هستند. از آنجا که در پایان نامه حاضر سنتز مشتقات جدیدی از ایمیدازول ها انجام شده است، در ابتدا به طور مختصر، به معرفی ایمیدازول ها و روش های سنتز آن ها خواهیم پرداخت.
1-1 ایمیدازول
از میان هتروسیکل های پنج عضوی با دو هترو اتم، ایمیدازول با داشتن دو اتم نیتروژن که یکی از آن ها مشابه نیتروژن پیریدین و دیگری مشابه نیتروژن پیرول است، از لحاظ خواص، مشابه هر دو این ترکیبات محسوب می شود]1[.
این ترکیب نسبت به پیرازول و پیرول باز قوی تری بوده و به دلیل جابه جایی آسان هیدروژن روی اتم های نیتروژن موقعیت 1 و 3، دارای دو فرم توتومری است که به سرعت بهم تبدیل می شوند (شکل 1-1) ]2[.
شکل 1-1 توتومری در ایمیدازول
حلقه ی ایمیدازول با برقراری پیوند هیدروژنی می تواند ساختار بسپاری تشکیل دهد که همین امر منجر به دمای جوش بسیار بالاتر آن نسبت به ترکیب هتروسیکل مشابه خود مانند پیرول می شود ( oC256 نسبت به oC 187) (شکل 1-2).
شکل 1-2 پیوند هیدروژنی در ایمیدازول
در مورد واکنش های ایمیدازول می توان گفت واکنش های جانشینی هسته دوستی به طور عمده در موقعیت دو حلقه ی ایمیدازول انجام می گیرد و جانشینی هسته دوستی در سایر موقعیت ها وابسته به شرایط خاص واکنش از جمله حضور استخلاف های فعال کننده و یا دماهای بالا می باشد. همچنین واکنش جانشینی الکترون دوستی بیشتر در موقعیت چهار یا پنج انجام می شود (شکل 1-3) ]3[.
شکل 1-3 محل انجام واکنش های جانشینی هسته دوستی و الکترون دوستی در حلقه ایمیدازول
1-2 ایمیدازول های استخلافی
مولکول های هتروسیکلی کوچک دارای نقش حیاتی در عملکرد درشت مولکول های سیستم های زنده هستند. به عنوان نمونه، ایمیدازول ها در تحقیقات پزشکی و دارویی بسیار با ارزش هستند زیرا ساختار بسیاری از
داروها بر پایه اسکلت ایمیدازولی است. از آن جمله می توان ترکیبات ضد حساسیت1، ضد انگل2، ضد سرطان3، ضد فشار خون4 و مسکن درد5 را نام برد. در شکل 1-4 ساختار چند نمونه از آن ها آمده است ]7-4[.
شکل 1-4 ساختار تعدادی از ایمیدازول های دارای خواص دارویی
علاوه بر روش های سنتزی تهیه ایمیدازول ها، این ترکیبات را می توان در ترکیبات طبیعی نیز یافت. از آن جمله می توان به آلکالوئیدهای6 برمو پیرول فعال زیستی مانند اورویدین7 (4) و استیونزین8 (5)، اشاره کرد که از اسفنج های دریایی جداسازی می شوند (شکل 1-5) ]8[.
شکل 1-5 ساختار تعدادی از ایمیدازول ها در ترکیبات طبیعی
1-2-1 روش های سنتز ایمیدازول های استخلافی
1-2-1-1 سنتز ایمیدازول های تک استخلافی با:
1-2-1-1-1 کاتالیزگر یدید مس
در این بررسی از واکنش جفت شدن آریل یدید 6 با ایمیدازول (7) در حضور کاتالیزگر یدید مس به همراه لیگاند تترازول استیک اسید، حلال دی متیل فرمامید و سدیم هیدروکسید استفاده شد که مشتقات ایمیدازول 8 را در زمان 12 ساعت و با بازده %92-35 بدست داد (شمای 1-1) ]9[.
شمای 1-1 سنتز مشتقات ایمیدازول تک استخلافی با کاتالیزگر یدید مس
1-2-1-1-2 پای پیریدین
از واکنش تک ظرفی و سه جزئی ایمیدازول (7)، آلدهیدهای آروماتیک و پای پیریدین (9) با نسبت مولی 1:2:3 در حلال تولوئن، مشتقات تک استخلافی ایمیدازول 10 با بازده %86-81 سنتز شدند (شمای 1-2). در این واکنش جهت گزین، جانشینی در موقعیت دو حلقه ی ایمیدازول نشان دهنده ی وجود حدواسط ایلید ایمیدازولیوم است، اما در حالت عادی طی جانشینی شبه مانیخ9 انتظار محصول ایمیدازول استخلاف شده در موقعیت 4 یا 5 می رود ]10[.
شمای 1-2 سنتز مشتقات تک استخلافی ایمیدازول با پای پیریدین
1-2-1-1-3 دی متیل آمین
برای دست یابی به ساختار پایه ای دسته ای از داروها با اثرات دوگانه ی ضد قارچ و ضد باکتری، بیس ایمیدازول های 14 و 17 از یک واکنش دو مرحله ای سنتز شدند. ابتدا از واکنش آریل متیل کتون 11 و یا تیونیل متیل کتون 15 با دی متیل آمین 12 در مجاورت استیک اسید محصولات پروپن 13 و 16 تولید شد که در ادامه با افزودن ایمیدازول (7) به آن ها در اتانول، بیس ایمیدازول های مورد انتظار بدست آمدند. این واکنش با بهره گیری از شرایط ریزموج از نقطه نظر کیفی مورد توجه می باشد (شمای 1-3) ]11[.
شمای 1-3 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با دی متیل آمین
1-2-1-1-4 کربن دی سولفید
مشتقات ایمیدازول تک استخلافی 20 طی یک واکنش دو مرحله ای سنتز شدند. ابتدا از واکنش آنیلین های استخلافی 18 با آمونیوم تیوسیانات در برم و استیک اسید، ترکیب تیوسیانات 19 تولید شد که در ادامه از واکنش آن با اتیلن دی آمین در کربن دی سولفید، محصولات مورد نظر به دست آمدند (شمای 1-4) ]12[.
شمای 1-4 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با کربن دی سولفید
1-2-1-1-5 تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید
در یک واکنش دو مرحله ای برای سنتز ایمیدازول استخلاف شده با حلقه ی تیوفن، ابتدا از واکنش تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید (21) با اتیلن دی آمین (22) استفاده شد که با بازده %84 ترکیب ایمیدازولی 23 را به دست داد و در ادامه از قرار دادن ترکیب 23 در مجاورت پالادیم کربن در رفلاکس با دی فنیل اکسید، در مدت زمان کوتاهی، 2-(تیونیل-2)ایمیدازول 24 با بازده خوب سنتز شد (شمای 1-5) ]13[.
شمای 1-5 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید
1-2-1-2 سنتز ایمیدازول های دو استخلافی با:
1-2-1-2-1 گلیاکسال
از واکنش گلیاکسال 25 و آمونیوم استات در حلال آب و شرایط فراصوت، مشتقات (4یا5)-آریل-2-آریلویل-(H1)-ایمیدازول 26 و 27 با بازده %95-72 سنتز شدند (شمای 1-6). محاسبات انرژی آزاد گیبس در مورد این دو محصول، پایداری ترمودینامیکی بالاتر در ایزومر 26 را نشان داد.
شمای 1-6 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با گلیاکسال
مکانیسم پیشنهادی این واکنش به این صورت است که از حمله ی آلدیمین به مولکول آلدیمین دیگر با حذف یک مولکول آب، حدواسط 28 تشکیل می شود، که ترکـیب 29 را تولید می کند. مطابق مســیر A و B بعد از جابه جایی هیدروژن 1 و 5، به ترتیب ترکیبات 26 و 27 تولید می شوند (شمای 1-7) ]14[.
شمای 1-7 مکانیسم سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با گلیاکسال
1-2-1-2-2 ?-هیدروکسی.کتون
طی واکنش بردرک10، از واکنش دو جزئی میان فرم.آمید (30) و ?-هیدروکسی کتون 31 با نسبت (2:1) ایمیدازول های دو استخلافی 32 با بازده مناسب سنتز شدند (شمای 1-8) ]15[.
شمای 1-8 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با ?-هیدروکسی کتون
1-2-1-2-3 2-برمو-1-آریل اتانون
از واکنش دو جزئی آمید 33 و 2-برمو-1-آریل اتانون 34 در شرایط ریز موج و با کاتالیزگر تری اتیل بنزیل آمونیوم کلرید، ایمیدازول های دو استخلافی 35 در مدت زمان 5-3 دقیقه تولید شدند (شمای 1-9) ]16[.
شمای 1-9 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با 2-برمو-1-آریل اتانون
از مزایای این روش، مدت زمان کوتاه واکنش بخاطر استفاده از شرایط ریز موج می باشد.
1-2-1-2-4 اروتروپین11
اروتروپین (36) یک ترکیب هتروسیکل قفسه ای است و از واکنش آن با 2،1-دی کتون های مختلف 37 در حضور آمونیوم استات در شرایط ریز موج و بدون حلال، مشتقات ایمیدازول های استخلافی در موقعیت های 4و 5 38 با بازده مناسب و در مدت زمان کوتاه 4-3 دقیقه تهیه می شود (شمای 1-10) ]17[.
شمای 1-10 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با اروتروپین
1-2-1-2-5 واکنش نور شیمیایی
از واکنش 4(5)-نیترو-2-یدو ایمیدازول (39) با ترکیبات آروماتیک در حلال استو نیتریل و شرایط نور شیمیایی، در زمان 5-2 ساعت مشتقات ایمیدازول دو استخلافی 40 با بازده %94-51 به دست آمدند (شمای 1-11) ]18[.
شمای 1-11 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با واکنش نور شیمیایی

ترکیب 39 نیز از ایمیدازول و طی یک واکنش دو مرحله ای تولید می شود (شمای 1-12).
شمای 1-12 سنتز 4(5)-نیترو-2-یدو ایمیدازول
1-2-1-3 سنتز ایمیدازول های سه استخلافی با:
1-2-1-3-1 کاربن
در این بررسی طی یک واکنش دو مرحله ای ابتدا بنزآلدهید در حضور سدیم هیدروکسید، آب و کاربن هتروسیکل (NHC)12، بنزوین (42) را تولید کرد. سپس از واکنش ترکیب 42 با آمونیوم استات و آلدهیدهای آروماتیک، مشتقات سه استخلافی ایمیدازول 43 با بازده %91-84 به دست آمدند (شمای 1-13).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شمای 1-13 سنتز مشتقات سه استخلافی ایمیدازول با کاربن
مزیت این روش نسبت به سنتز مشابه پیش از این ]19[، کاهش تعداد مراحل واکنش از سه به دو، آلودگی کم تر محیط زیست با حذف عامل اکسنده و کاهش چشم گیر زمان واکنش از 2 ساعت و نیم در شرایط کلاسیک به 10 دقیقه در شرایط ریز موج می باشد ]20[.
1-2-1-3-2 کاتالیزگرSILLP13
گروه تحقیقاتی مامقانی در سال 2013 از واکنش تک ظرفی بنزیل (44) یا 10،9-فنانترن کوئینون (45)، آلدهیدهای آروماتیک و آمونیوم استات با نسبت مولی (1:1:4) در مجاورت کاتالیزگر SILLP مشتقات ایمیدازول 46 و 47 را با بازده %95-85 سنتز کردند. آن ها همچنین موفق شدند زمان واکنش را از 30 دقیقه در روش کلاسیک به 5 دقیقه در شرایط فرا صوت بهبود دهند (شمای 1-14). از مزایای این روش قابلیت استفاده مجدد از کاتالیزگر، آسانی عملکرد، کاهش زمان واکنش و سازگاری با محیط زیست است ]21[.
شمای 1-14 سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر جامد شبه مایع یونی SILLP
1-2-1-3-3 کمک کاتالیزگر14 لیتیم برمید
در این بررسی از واکنش دو جزئی آمیدین 48 و استو فنون (49) با کاتالیزگر استات مس (II) و یدید روی همراه با کمک کاتالیزگر لیتیم برمید و آنیلین با لیگاند 10،1-فنانترولین در حلال 2،1-دی کلرو بنزن مشتقات ایمیدازول 50 با بازده %88-67 در زمان 6 ساعت تولید شدند (شمای1-15).
شمای 1-15 سنتز مشتقات ایمیدازول با کمک کاتالیزگر لیتیم برمید
در این واکنش کمک کاتالیزگر سبب افزایش کارایی کاتالیزگرهای مس و روی شده و واکنش جفت شدن اکسایشی پیوندهای N-H و C-H (هیبرید sp3) را تسریع می کند ]7[.
1-2-1-3-4 بنزیل گوانیدین
به منظور سنتز 2-آمینو-1-تیازولیل ایمیدازول (55)، ابتدا از واکنش 2-برمو استوفنون (51) و آمیدینوتیو اوره (52) در حلال اتانول، بنزیل گوانیدین (53) با بازده %87 سنتز شد. در ادامه از واکنش ترکیب 53 با 2-برمو-1-(تیوفن-2-ایل) اتانون (54) در اتانول محصول مورد نظر با بازده %62 به دست آمد (شمای1-16) ]22[.
شمای 1-16 سنتز مشتقات ایمیدازول با بنزیل گوانیدین
ترکیب آمینو ایمیدازولی فوق دارای خواص ضد سرطان می باشد.
1-2-1-3-5 کاتالیزگر رودیوم (II)
در سال 2008 فکین15 و همکارانش، از واکنش 1-سولفونیل تری آزول 56 با نیتریل 57 در مجاورت کاتالیزگر رودیوم (II)، مشتقات ایمیدازول 58 با بازده متوسط تا خوب را در شرایط ریز موج و زمان 15 دقیقه سنتز کردند (شمای 1-17) ]23[.
شمای 1-17 سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر رودیوم (II)
این واکنش با باز شدن حلقه ی تری آزول و تشکیل حدواسط ایمینو کربنوید 59 پیش می رود که در نهایت سبب تشکیل حلقه ی ایمیدازول می شود (شمای 1-18).
شمای 1-18 مکانیسم سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر رودیوم (II)
1-2-1-4 سنتز مشتقات چهار استخلافی با:
1-2-1-4-1 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون
گروه تحقیقاتی مامقانی گزارشی را در سال 2013 ارائه کرد که بر مبنای آن از واکنش آمونیوم استات، آریل آلدهید، آریل آمین 60 و 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون (61) با کاتالیزگر اسیدی KHSO4، حلال اتانول و شرایط فراصوت مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول 62 با بازده %78-68 و در زمان 90-15 دقیقه به دست آمدند (شمای 1-19) ]24[.
شمای 1-19 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون
1-2-1-4-2 نیترو اولفین
در یک واکنش با جهت گزینی بالا از واکنش حلقه زایی ]2+3[ بین نیترو اولفین 63 و N-پارا تولیل بنزآمیدین 64 با کاتالیزگر کلرید آهن (III)، مشتقات ایمیدازول 65 در زمان 4 ساعت و با بازده %56-35 سنتز شدند (شمای1-20) ]25[.
شمای 1-20 سنتز مشتقات چهاراستخلافی ایمیدازول با نیترو اولفین
1-2-1-4-3 کاتالیزگر فروفولید
در این گزارش از واکنش چهار جزئی بنزیل (44)، آلدهیدهای آروماتیک، آنیلین (66) و آمونیوم استات با کاتالیزگر فروفولید (مخلوط Fe3O4 در اوره کولین کلرید)، مشتقات ایمیدازول 67 با بازده %90-68 در زمان 6-2 ساعت سـنتز شدند در سال های گذشته این واکنش در شـرایط دیگـری نیز انجام شده بود (III, II, I) (شمای 1-21) ]29-26[.
شمای 1-21 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با کاتالیزگر فروفولید و روش های سنتزی دیگر تولید این محصول
اما نکته ی قابل توجه در مورد این شرایط این است که، اوره کولین کلراید به عنوان یک کاتالیزگر آلی با ایجاد محیط یونی برای واکنش، تثبیت نانو ذرات Fe3O4 و همچنین به عنوان کاتالیزگر، دارای نقشی سه گانه در بهبود زمان واکنش می باشد.
1- Urea choline chloride
2- IL = [n-Pr2NH2][H2SO4], HPA = heteropoly acid
1-2-1-4-4 ترشیو بوتیل هیدرو پرکساید
از واکنش دو جزئی ?-انامینو استر 68 و بنزیل آمین 69 با کاتالیزگر استات مس و ید در باز بی کربنات سدیم و اکسنده ی ترشیو بوتیل هیدرو پرکساید، مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول 70 با بازده %84-62 در مدت زمان 12 ساعت بدست آمدند (شمای 1-22) ]30[.
شمای 1-22 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با ترشیو-بوتیل هیدرو پرکساید
1-2-1-5 سنتز مشتقات ایمیدازول جوش خورده با:
1-2-1-5-1 L-پرولین
پرامانیک16 و همکارانش در سال 2013 از واکنش 2،1-دی کتون 71، L-پرولین (72) و آمونیوم استات، مشتقات پیریدو ایمیدازول 73 را در شرایط ریز موج و بدون حلال، با بازده متوسط سنتز کردند. آن ها توانستند زمان واکنش را از 7 ساعت در شرایط کلاسیک به حدود 15 دقیقه در شرایط ریز موج بهبود دهند (شمای 1-23).
شمای 1-23 سنتز مشتقات جوش خورده ایمیدازول با L-پرولین
ترکیب 73 در نتیجه ی حلقوی شدن درون مولکولی حدواسط 2،1-دی ایمین، از واکنش سه جزئی فوق به دست می آید]31[.
1-2-1-5-2 باز شیف17
مشتقات ایمیدازولی جوش خورده با ایندول 76 از واکنش سه جزئی باز شیف 74، آمونیوم استات و آیزاتین (75)، در حضور استیک اسید یخی با بازده خوب تا متوسط در شرایط کلاسیک بدست آمدند (شمای 1-24) ]32[.
شمای 1-24 سنتز مشتقات ایمیدازول جوش خورده با باز شیف
1-2-1-5-3 فروسن کربالدهید
ترکیب آلی فلزی فروسن کربالدهید (79) در یک واکنش دو جزئی با 3،2-دی آمینو-4،1-نفتو کویینون (77) و همچنین 2،1-دی آمینو آنتراسن-10،9-دی اون (78) در حلال دی متیل فرمامید محصولات ایمیدازول جوش خورده ی 80 و 81 را به ترتیب با بازده 64 و %66 در زمان 12 ساعت تولید می کند (شمای 1-25).
شمای 1-25 سنتز مشتقات ایمیدازول های جوش خورده با فروسن کربالدهید
این دو محصول به دلیل دارا بودن دو مرکز فعال اکسایش و کاهش کینون و فروسن پل شده با آنیون ایمیدازول و داشتن تغییر رنگ چشم گیر در حضور یون های فلورید و سیانید می توانند بدون نیاز به ابزارهای طیف سنجی زمینه ساز مطالعات شناسایی خواص این آنیون ها باشند ]33[.
1-2-1-5-4 سیکلو هگزانون
در طی این گزارش از یک واکنش دو مرحله ای به منظور سنتز اسپایرو بنزو ایمیدازول استفاده شد. ابتدا سیکلو هگزانون (83) با اورتو فنیلن دی آمین (82) با از دست دادن آب، 3،1- دی هیدرو-H2-بنزو ایمیدازول-2-اسپایرو سیکلو هگزان (84) را بدست می دهد که در ادامه در حضور کاتالیزگر منیزیم اکسید محصول 85 را با بازده بالا تولید می کند (شمای 1-26) ]34[.
شمای 1-26 سنتز اسپایرو بنزو ایمیدازول با سیکلو هگزانون
1-2-1-5-5 کاتالیزگر K10 پوشیده شده با تیتانیوم (K10Ti)
در شرایط بدون حلال و با واکنش دو جزئی آلدهیدهای آرماتیک و دی آمین (82)، با کاتالیزگر K10Ti مشتقات بنزو ایمیدازول 86 در مدت زمان 2 ساعت و با راندمان %91-62 سنتز شدند (شمای 1-27) ]35[.
شمای 1-27 سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر K10Ti
مکانیسم پیشنهادی این واکنش به این صورت است که در ابتدا از واکنش آلدهید و دی آمین (82)، حدواسط 87 تثبیت شده با کاتالیزگر K10Ti، تشکیل می شود. در ادامـه حمله درون مـولکولی گـروه آمینو به پیوند دوگانه
C=N حدواسط 88 را تولید می کند که در پی آن طی اکسایش، محصول بنزو ایمیدازول 86 تولید می شود (شمای 1-28).
شمای 1-28 مکانیسم سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر K10Ti
1-2-1-5-6 کاتالیزگر انتقال فاز TBAB18
به دلیل انحلال پذیری پایین ایمیدازول در حلال های غیر هسته دوست معمولا از حلال های پروتون دار قطبی استفاده می شود اما این حلال ها می توانند به عنوان هسته دوست در واکنش عمل کنند، بنابراین برای رفع این مشکل می توان از کاتالیزگرهای انتقال فاز استفاده کرد. در یک گزارش برای سنتز بنزوایمیدازول های نوکلئوزیدی 91 از واکنش پتاسیم آریل اکسید 89، بنزو ایمیدازول 90 و متیلن یدید با تری اتیل آمین از کاتالیزگر انتقال فاز TBAB در استو نیتریل خشک استفاده شد (شمای 1-29). محصولات این واکنش به دلیل داشتن پل گلیکوزید (O-CH2-N) موجود در ساختار خود به عنوان بخشی از نوکلئوزید، به طور مستقیم با الکترون های ? سیستم آروماتیکی در ارتباط هستند و همین امر سبب بروز فعالیت های زیستی جالب توجهی در آن ها می شود ]36[.
شمای 1-29 سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر انتقال فاز TBAB
1-2-1-5-7 واکنش حلقه زایی آزید-آلکین
در گزارشی که سال 2012 منتشر شد از واکنش آزید 92 و نیتریل 57 با کاتالیزگر طلا (III) کلرید و در حضور متان سولفونیک اسید (MsOH)، مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای 93 سنتز شدند (شمای 1-30).
شمای 1-30 سنتز مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای با واکنش آزید- آلکین
در این واکنش حدواسط کاربن ?-ایمینوی حلقه ای طلا 94 به عنوان یک الکترون دوست قوی با نیتریل 57 به عنوان یک هسته دوست ضعیف که نقش حلال را دارد، یک واکنش حلقه زایی درون مولکولی آزید-آلکین مشابه با واکنش هویسجن19 انجام می دهد که منجر به تولید محصول 93 می شود (شمای 1-31 ) ]37[.
شمای 1-31 مکانیسم سنتز مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای با واکنش حلقه زایی آزید-آلکین
1-2-1-5-8 هیدروژن سیانید
پورین20 حاصل جوش خوردن حلقه ی ایمیدازول و پیریمیدین بوده که با مشارکت در ساختار DNA، یکی از مهم ترین ترکیب های هتروسیکلی دارای نیتروژن در ساختار موجودات زنده است. از این جهت سنتز آن و مشتقاتش دارای اهمیت می باشد. از واکنش چند مرحله ای نور شیمیایی اولیگومر هیدروژن سیانید ابتدا سیس-3،2-دی آمینو نیتریل (95) حاصل می شود که در ادامه با تولید حدواسط 21AICN (96)، در نهایت ایمیدازول جوش خورده ی 97 به دست می آید (شمای 1-32) ]38[.
شمای 1-32 استفاده از هیدروژن سیانید در سنتز ایمیدازول جوش خورده
فصل دوم
بحث و نتیجه گیری
2- بحث و نتیجه گیری
2-1 هدف تحقیق


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید