پایان نامه ها

مقاله b (3581)

2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27عنوان صفحه2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..272-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27 2-2-2 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیـل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)……………………………………………………………………………………………………………………………………312-2-2-1 اثر کاتالیزگر…………………………………………………………………………………………………………………….312-2-2-2 اثر مقدار کاتالیزگر……………………………………………………………………………………………………………32 سایت منبع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3580)

3) پنجره ها685-4- طراحی فضاهای آموزشی مهد کودک685-4-1- طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری695-4-2- ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا705-4-3- ارائه آموزش‌های غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی705-4-4- ایجاد فضایی مطلوب و ادامه مطلب…

By 92, ago