سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

*201

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A"
(رشته حسابداری)
عنوان
نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری
استاد راهنما
جناب آقای دکتر محسن حمیدیان
نام و نام خانوادگی دانشجو
مهرنوش آسیائی صحنه
شماره دانشجویی
9055910830
خرداد 93

تعهدنامه اصالت رساله یا پایاننامه
اینجانب مهرنوش آسیائی صحنه دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ 10/03/1392 از پایاننامه خود تحت عنوان نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری با کسب نمرهی 18 و درجه کار شناسی ارشد M.A دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد میشوم:
1-این پایاننامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایاننامه، کتاب، مقاله و.....) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2-این پایاننامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایاننامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مهرنوش آسیائی صحنه
تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."
(رشته حسابداری)
عنوان
نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری
نگارنده
مهرنوش آسیائی صحنه
امضاء هیأت داوران پروژه
استاد راهنما : جناب آقای دکتر محسن حمیدیان
هیأت ژوری: سرکار خانم دکتر رویا دارابی
هیأت ژوری:جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری
مدیر گروه: جناب آقای دکتر محسن حمیدیان
تاریخ دفاعیه: 10/03/1393
با سپاس ازسه وجود مقدس:آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم... موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم...و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...مادرانمانپدرانماناستادانمان حالا من یک حسابدارم!
تقدیم به
عزیزانم آنها که در تمام مراحل زندگی حتی زمانی که خودشان نیاز به همراه داشتند همراهم بودند
مادرم
پدرم
وخواهران عزیزم نسیم و کتان
و تقدیم به دو فرشته کوچک، که زندگیام با وجود آنها سرشار از رنگهای قشنگ شده
رها و آرادم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................................................................................................1
فصل اول؛ کلیات پژوهش
1-1 دیباچه...........................................................................................................................................................3
1-2 بیان مسئله.....................................................................................................................................................5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش................................................................................................................6
1-4 اهداف پژوهش.............................................................................................................................................7
1-4-1 هدف علمی..............................................................................................................................................7
1-4-2 هدف کاربردی..........................................................................................................................................7
1-5 سوالات پژوهش...........................................................................................................................................8
1-6 فرضیه های پژوهش......................................................................................................................................8
1-7 متغیرهای پژوهش.......................................................................................................................................8
1-7-1متغیر مستقل...............................................................................................................................................9
1-7-2 متغیرهای وابسته.......................................................................................................................................9
1-7-3 متغیرهای کنترل......................................................................................................................................10
1-8 روش پژوهش.............................................................................................................................................12
1-9 داده ها ونحوه جمع آوری آنها..................................................................................................................12
1-10 قلمرو پژوهش..........................................................................................................................................13
1-10-1 قلمرو موضوعی...................................................................................................................................13
1-10-2 قلمرو مکانی........................................................................................................................................13
1-10-3 قلمرو زمانی.........................................................................................................................................13
1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش............................................................................................................13
1-11-1 کیفیت گزارشگری...............................................................................................................................13
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-11-2 سرمایهگذاری سرمایهگذاری...............................................................................................................13
1-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه............................................................................................................14
1-12 ساختار کلی پژوهش.................................................................................................................................14
1-13 خلاصه فصل............................................................................................................................................15
فصل دوم؛ ادبیات پژوهش
2-1 دیباچه.........................................................................................................................................................17
2-2 گفتاراول؛گزارشگری مالی...........................................................................................................................18
2-2-1 کیفیت گزارشگری.................................................................................................................................19
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی...............................................................................................................................21
2-3 گفتار دوم؛ سیاستهای تقسیم سود............................................................................................................25
2-3-1 مفهوم سود تقسیمی................................................................................................................................26
2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود...........................................................................................................................28
2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده...................................................................................................................29
2-3-4 تئوری علامتدهی.................................................................................................................................30
2-3-5 تئوری نمایندگی.....................................................................................................................................32
3-2-6 فرضیه هزینه نمایندگی...........................................................................................................................33
2-3-7 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود..............................................................................................................34
2-3-8 فرضیه پاداش مدیریت.............................................................................................................................35
2-3-9 فرضیه‌های پیامدی و جانشینی.................................................................................................................35
2-3-10 تئوری بلوغ............................................................................................................................................36
2-3-11 تئوری پذیرایی.......................................................................................................................................37
2-3-12 عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود...........................................................................38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3- 13 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود ............................................41
2-3-14 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود..................................................................................43
2-3-15 سودآوری و تقسیم سود........................................................................................................................44
2-4 گفتار چهارم؛ سرمایهگذاری..........................................................................................................................45
2-4-1 سرمایه گذاری سرمایهای.........................................................................................................................47
2-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایهگذاری..........................................................................................................47
2-4-1-2 بر

*202

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
استاد راهنما :
دکتر سینا خردیار
استاد مشاور:
دکتر کیهان آزادی
نگارش:
مهدی منتشری
1393

سپاسگزاری :
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و نگارش اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر سینا خردیار استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر کیهان آزادی استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم. تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم
به پاس همه زحمت ها و فداکاریشان
فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC o "6-6" h z u
چکیده PAGEREF _Toc404268517 h 1فصل اول- كليات تحقیق1-1) مقدمه PAGEREF _Toc404268520 h 31-2) بیان مساله PAGEREF _Toc404268521 h 51-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc404268522 h 61-4) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc404268523 h 71-4-1) اهداف علمی PAGEREF _Toc404268524 h 71-4-2) اهداف کاربردی PAGEREF _Toc404268525 h 81-5)چارچوب نظری PAGEREF _Toc404268526 h 81-6) فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc404268527 h 111-7) حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc404268528 h 111-7-1) قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc404268529 h 111-7-2) قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc404268530 h 111-7-3) قلمرو موضوعي تحقیق PAGEREF _Toc404268531 h 111-8) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق PAGEREF _Toc404268532 h 121 -9) ساختار تحقیق PAGEREF _Toc404268533 h 13فصل دوم - مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1) مقدمه PAGEREF _Toc404268536 h 162-2)عناصرکیفیت گزارشگری مالی PAGEREF _Toc404268537 h 162-3) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی PAGEREF _Toc404268538 h 182-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی PAGEREF _Toc404268539 h 182-4-1) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان PAGEREF _Toc404268540 h 192-4-2) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار PAGEREF _Toc404268541 h 202-5)چارچوب پیشنهادی PAGEREF _Toc404268542 h 212-6) هدف های گزارشگری مالی PAGEREF _Toc404268543 h 222-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی PAGEREF _Toc404268544 h 222-6-2) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری PAGEREF _Toc404268545 h 222-6-3) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد PAGEREF _Toc404268546 h 232-6-4 ) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی PAGEREF _Toc404268547 h 242-6-5) فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی PAGEREF _Toc404268548 h 252-7 ) سئوالات مرتبط با ارزیابی کیفیت گزارشگری PAGEREF _Toc404268549 h 262-7-1) استمرارسود: PAGEREF _Toc404268550 h 262-7-2) اطلاعات تفکیکی: PAGEREF _Toc404268551 h 272-7-3) ارزش تأیید کنندگی: PAGEREF _Toc404268552 h 272-7-4) بموقع بودن: PAGEREF _Toc404268553 h 282-7-5) رسیدگی پذیری: PAGEREF _Toc404268554 h 282-7-6) کامل بودن: PAGEREF _Toc404268555 h 292-7-7) محتوا: PAGEREF _Toc404268556 h 292-7-8) بیطرفی: PAGEREF _Toc404268557 h 302-7-9) مقایسه پذیری: PAGEREF _Toc404268558 h 312-7-10) ثبات رویه: PAGEREF _Toc404268559 h 312-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی): PAGEREF _Toc404268560 h 322-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری PAGEREF _Toc404268561 h 322-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات PAGEREF _Toc404268562 h 332-8-1-1) مربوط بودن: PAGEREF _Toc404268563 h 332-8-1-2) قابل اتکا بودن: PAGEREF _Toc404268564 h 342-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: PAGEREF _Toc404268565 h 352-8-2-1) قابل مقایسه بودن: PAGEREF _Toc404268566 h 352-8-2-2) قابل فهم بودن: PAGEREF _Toc404268567 h 362-9) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات PAGEREF _Toc404268568 h 362-10) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی PAGEREF _Toc404268569 h 372-10- 1) بموقع بودن: PAGEREF _Toc404268570 h 372-10-2) فزونی منافع برهزینه: PAGEREF _Toc404268571 h 382-10-3) اهمیت: PAGEREF _Toc404268572 h 382-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی : PAGEREF _Toc404268573 h 382-11) مفهوم کیفیت سود PAGEREF _Toc404268574 h 392-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود PAGEREF _Toc404268575 h 402-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود PAGEREF _Toc404268576 h 412-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود PAGEREF _Toc404268577 h 422-13-1-1) ثبات سود PAGEREF _Toc404268578 h 422-13-1-2) قابلیت پیش بینی PAGEREF _Toc404268579 h 432-13-1-3) تغییرپذیری PAGEREF _Toc404268580 h 442-13-2) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد PAGEREF _Toc404268581 h 442-13-2-1) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود PAGEREF _Toc404268582 h 462-13-2-2) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری PAGEREF _Toc404268583 h 472-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی PAGEREF _Toc404268584 h 492-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB PAGEREF _Toc404268585 h 492-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc404268586 h 502-14-1) سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc404268587 h 502-14-2) اهداف سياست تقسيم سود PAGEREF _Toc404268588 h 522-14-3) عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود PAGEREF _Toc404268589 h 532-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc404268590 h 562-14-4-1) مدل اطلاعات كامل - عامل ماليات: PAGEREF _Toc404268591 h 572-14-4-2) مدل نابرابري اطلاعاتي(عدم تقارن اطلاعاتی) : PAGEREF _Toc404268592 h 582-14-4-3) مدل هاي رفتاري: PAGEREF _Toc404268593 h 602-15) پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc404268594 h 622-15-1) تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc404268595 h 622-15-2) تحقیقات داخلي PAGEREF _Toc404268596 h 672-16) تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc404268597 h 742-17)خلاصه فصل PAGEREF _Toc404268598 h 79فصل سوم- روش‌ اجرای تحقیق3-1) مقدمه PAGEREF _Toc404268601 h 823-2) روش تحقیق PAGEREF _Toc404268602 h 823-3( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری PAGEREF _Toc404268603 h 833-4) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc404268604 h 863-4-1) متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc404268605 h 863-4-1-1) کیفیت گزارشگری مالی : PAGEREF _Toc404268606 h 863-4-1-2) تقسیم سود : PAGEREF _Toc404268607 h 893-4-2) متغیرهای وابسته PAGEREF _Toc404268608 h 893-4-2-1) کل سرمایه گذاری : PAGEREF _Toc404268609 h 893-4-2-2) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : PAGEREF _Toc404268610 h 893-4-2-3) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : PAGEREF _Toc404268611 h 893-4-3) متغیر های کنترل PAGEREF _Toc404268612 h 893-5) روش های جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc404268613 h 903-6)روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون های تحقیق PAGEREF _Toc404268614 h 903-6-1) تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc404268615 h 923-6-2) بررسی ناهمسانی واریانس PAGEREF _Toc404268616 h 933-6-3) بررسی خود همبستگی PAGEREF _Toc404268617 h 933-7 )روش آزمون فرضیات: PAGEREF _Toc404268618 h 943-7-1) روش آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc404268619 h 943-7-2 ) روش آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc404268620 h 943-7-3 ) روش آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc404268621 h 953-8)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: PAGEREF _Toc404268622 h 963-8-1) روش داده های پانل PAGEREF _Toc404268623 h 963-8-1-1) روش اثراث ثابت: PAGEREF _Toc404268624 h 973-8-1-2) روش اثرات تصادفی: PAGEREF _Toc404268625 h 983-8-2) آزمون چاو یا F لیمر: PAGEREF _Toc404268626 h 983-8-3) آزمون هاسمن: PAGEREF _Toc404268627 h 993-8-4) آزمون معنی دار بودن مدل PAGEREF _Toc404268628 h 1003-8-5) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc404268629 h 1003-8-6) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی PAGEREF _Toc404268630 h 1013-8-6-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: PAGEREF _Toc404268631 h 1013-8-6-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل: PAGEREF _Toc404268632 h 1023-8-6-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: PAGEREF _Toc404268633 h 1023-8-6-4) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: PAGEREF _Toc404268634 h 1023-8-7) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها PAGEREF _Toc404268635 h 1033-9)خلاصه فصل: PAGEREF _Toc404268636 h 104فصل چهارم - برآورد الگو و يافته هاي تحقیق4-1) مقدمه PAGEREF _Toc404268639 h 1064-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقيق PAGEREF _Toc404268640 h 1064-3) آزمون هاي ريشه واحد PAGEREF _Toc404268641 h 1074-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته PAGEREF _Toc404268642 h 1094-5) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق PAGEREF _Toc404268643 h 1104-6) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق PAGEREF _Toc404268644 h 1124-7) نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول PAGEREF _Toc404268645 h 1124-7-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc404268646 h 1194-8) نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم PAGEREF _Toc404268647 h 1204-8-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc404268648 h 1264-9) نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم PAGEREF _Toc404268649 h 1264-9-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق PAGEREF _Toc404268650 h 1324-10) خلاصه فصل PAGEREF _Toc404268651 h 133فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 ) مقدمه PAGEREF _Toc404268654 h 1355-2) خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc404268655 h 1355-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc404268656 h 1355-3-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc404268657 h 1355-3-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc404268658 h 1365-3-3)

*205

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

دانشگاه سوره
دانشکده فرهنگ و ارتباطات
پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه:
« بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها؛ از دیـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه ای »
استاد راهنما:
دکتر امیرعبدالرضا سپنجی
استاد مشاور:
دکتر بهار مختاریان
تحقیق و نگارش:
فاطمه امیراحمدی
زمستان 91

چکیده این تحقیق به دنبال جای خالی شخصیت ها و اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی بود. یا در صورت بودن اثری در این زمینه، چرا دچار مرگ زود هنگام شده و حتا به اندازه ی یک نسل تداوم نمی یابند.
برای به دست آوردن پاسخ، از نظریه اسطوره ی رولان بارت استفاده شده است. برای شناخت اسطوره وی باید از نشانه شناسی او شروع کرد. زیرا اسطوره مورد نظر وی سطح دوم دلالتگری نشانه ی ضمنی است. نشانه ضمنی خود از دال و مدلولی ساده به دست می آید. یک دال ( شکل ) و مدلول ( محتوا ) نشانه ای را شکل می‌دهند که این نشانه دارای یک معنای صریح است و این معنای صریح همان دلالت آن محسوب می شود. و همین دلالت در نشانه ضمنی به مثابه دالی خواهد بود که با مرتبط شدن به مدلول های دیگر سطح دلالتگری بعدی را شکل می دهد و زمانی که آن با تم‌های وسیع تری به وسیله خواننده ربط داده شود، به یک پیام یا معنای دومی منجر می‌گردد که دارای قاب بازتر ایدئولوژیکی است. بارت این دومین سطح از دلالت‌گری را سطح "اسطوره" می‌نامد.
روش مورد استفاده در این پژوهش، روش کیفی است و محقق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از ابزار مصاحبه ی عمیق بهره جسته است. در این کار از 27 هنرمند و کارشناس در حوزه کودک اعم از کارگردانان فیلم انیمیشن، رئال، نویسنده و فیلمنامه نویس، نگارگر کتاب کودک، تهیه کننده و کارشناس برنامه و کتاب کودک مصاحبه گرفته شده است و دیدگاه های آنان با سیزده سوالی که از قبل طراحی شده بود، به دست آمد. البته از بین پنج کارشناس کودک، دیدگاه های سه تن از آن ها پس از استخراج داده ها گرفته و به عنوان اطلاعات تکمیلی آورده شده است. برای خوانش اطلاعات و داده ها، پاسخ ها به شکل گزاره در آمده و در 40 جدول مربوط به هر سوال قرار داده شد. با توجه به داده های استخراجی، مشخص شد هنرمندان دیدگاه های پراکنده ای از اسطوره در حوزه کودک دارند.
از دیگر علل نبود شخصیت های درون فرهنگی – تاریخی، به بخش مدیریت در این حوزه بر می گردد. در مدیریت کلان و فرهنگی، سیاستگذاری های نادرست و عدم سرمایه گذاری، چه مالی و چه زمانی، پویایی لازم را از حوزه کودک گرفته است. این که کودک در هر شرایط سنی، دارای چه ویژگی های شخصیتی است و خواسته ها و آمال کودک در آن گروه سنی خاص چیست؟ از دغدغه های اصلی در این حوزه است. این است که نوشته ها و ساخته ها در این زمینه ( اسطوره ) از نظر کمی بسیار کم و از نظر کیفی در سطح قابل قبولی از نگاه کودک نیستند. اگر نمونه هایی استثنایی نیز وجود داشته باشد به خاطر مدیریت فصلی و عدم سرمایه گذاری و حمایت، معمولا ادامه نخواهند داشت.
واژگان کلیدی: رسانه، فرهنگ، هویت، کودک، نماد، اسطوره
فهرستالف. فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: 1.طرح تحقیق TOC o "1-3" h z u
1-1 مقدمه 12-1 طرح مساله43-1 اهداف تحقیق71-3-1 هدف اصلی 72-3-1 هدف های فرعی 74-1 ضرورت و اهمیت تحقیق8فصل دوم: 2. مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه101-1-2 رشد و تکامل کودک " هوشی، اجتماعی و اخلاقی " 12الف. رشد هوشی کودک12ب. رشد اجتماعی کودک14ج. رشد اخلاقی کودک142-1-2 معنا شناسی و ارتباط در محصولات فرهنگی کودکان 153-1-2 تاریخچه اسطوره 19الف. تعریف اسطوره19ب. اسطوره شناختی222-2 چهارچوب نظری تحقیق261-2-2 نشانه شناسی در نزد برخی نشانه شناسان و بارت 262-2-2 اسطوره ی بارت 273-2 پیشینه تحقیق36- پایان نامه ها 36- مقاله ها 37- پژوهش 38- کتاب ها 384-2 سوال های تحقیق381-4-2 سوال اصلی 382-4-2 سوال های فرعی 38فصل سوم: 3.روش تحقیق
1-3 مقدمه392-3 پژوهش کیفی403-3 تاریخی مختصر از تحقیق کیفی404-3 ویژگی های اساسی تحقیق کیفی411-4-3 انتخاب صحیح نظریه ها و روش های مناسب 422-4-3 به رسمیت شناختن و تحلیل دیدگاه های مختلف 423-4-3 تاثیر محققان بر تحقیق شان به منزله ی بخشی از فرایند تولید دانش 424-4-3 تنوع رویکردها و روش ها 425-3 ضرورت آیین نامه های اخلاقی در تحقیق کیفی426-3 مصاحبه437-3 رویکرد مصاحبه در گردآوری داده ها448 -3 شرایط برگزاری یک مصاحبه مطلوب469-3 انواع مصاحبه بر اساس ترتیب پرسش ها461-9-3 مصاحبه ساخت یافته 472-9-3 مصاحبه غیر ساخت یافته 47الف. مصاحبه متمرکز48ب. مصاحبه بالینی50ج. مصاحبه هدایت نشده50د. مصاحبه روایی50ه. مصاحبه فرافکنی51و. مصاحبه عمیق523-9-3 مصاحبه نیمه ساخت یافته 53الف. مصاحبه متمرکز53ب. مصاحبه نیمه استاندارد54ج. مصاحبه مساله محور54د. مصاحبه با متخصصان54ه. مصاحبه قوم نگارانه5410-3 مصاحبه عمیق روشی برتر در مطالعات ارتباطی541-10-3 هدف های مصاحبه ی کیفی 552-10-3 مزایای مصاحبه ی عمیق 563-10-3 محدویت های مصاحبه عمیق 564-10-3 اجرای مصاحبه عمیق 565-10-3 روش ثبت داده ها 576-10-3 مراحل مصاحبه ی عمیق 5712-3 انواع مصاحبه از نگاه لیندلف6013-3 راه کارهایی برای گرفتن اطلاعات6114-3 مقابله با پارازیت در جریان ارتباط دو سویه مصاحبه611-14-3 پارازیت های مربوط به مصاحبه شونده 62
2-14-3 پارازیت های مربوط به مصاحبه کننده 6315-3 دستورالعمل هایی برای برگزاری مصاحبه6416-3 نکات مهم در طرح پرسش ها6417-3 محاسن روش مصاحبه6518-3 معایب روش مصاحبه6519-3 مصاحبه از نظر دفعات اجرا66الف. مصاحبه یکباره 66ب.مصاحبه چند باره 6620-3 تحلیل اطلاعات به دست آمده6721-3 جامعه ی تحقیق6722-3 حجم نمونه تحقیق6723-3 تعریف عملیاتی متغیرها68فصل چهارم: مرور یافته های تحقیق
1-4 مقدمه701-1-4 گزاره 742-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده763-4 اهداف تحقیق1381-3-4 سوال اصلی 1382-3-4 سوال های فرعی 139فصل پنجم: 5.جمه بندی و نتیجه گیری تحقیق
1-5 مقدمه1442-5 محدویت های تحقیق1463-5 جمع بندی و نتیجه گیری1474-5 پیشنهادها155پیوست ها
« رزومه ای کوتاه از هنرمندان مصاحبه شونده »157« سه نمونه از مصاحبه های گرفته شده از هنرمندان »167« گزاره های استخراج شده از پاسخ های مصاحبه شوندگان »220منابع252
ب. فهرست جدول داده ها
TOC h z c "Figure" الف. جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان72 ب. جدول کد گذاری پرسش ها73جدول 1-1-1 / تعریف اسطوره- نیازها و آرزوهای بشری76جدول 2-1-2/ تعریف اسطوره- فرهنگ77جدول 3-1-3 / تعریف اسطوره- داستان و قهرمان داستانی78جدول 4-1-4 / تعریف اسطوره- ارتباط گر انسان با جهان هستی79جدول 5-1-5 / تعریف اسطوره- تاریخ80جدول 6-1-6 / تعریف اسطوره- دیگر موارد81جدول1-2-7 / جایگاه و محل اسطوره- فرهنگ و دین84جدول 2-2-8 / جایگاه و محل اسطوره- ادبیات و کتاب ها85جدول 3-2-9 / جایگاه و محل اسطوره- تاریخ و تمدن86جدول 4-2-10 / جایگاه و محل اسطوره- دیگر موارد87جدول1-3-11 / هویت سازی اسطوره- تاثیر اسطوره بر هویت انسان89جدول

*210

عنوان: بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییانچکیده
طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود میتواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ، معابر جدید الاحداث ، حریم مسکونی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و افزایش مشارکت آنان شود . از جمله اقدامات مهمی که می تواند به تقویت و پایداری آثار اینگونه طرح ها کمک نماید ، بررسی اثرات اجرا و ارزشیابی آنهاست . لذا با توجه به روند تهیه و اجرای این طرحها در سطح استان گیلان ، ارزیابی اثرات آن ها ، موضوع مهمی است که می تواند منجر به آگاهی از دیدگاه ها و عقاید کارشناسان ، شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح ها و برنامه های توسعه ای روستایی فراهم نماید .
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام گرفته است . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است . جامعه آماری روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت بوده که در دو گروه دارای طرح هادی اجراشده و دارای طرح هادی آورده شده و سپس از هر گروه با توجه به رتبه بندی جمعیتی 4 روستا به صورت نمونه گیری احتمالی انتخاب گردید . سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری مشخص گردید و به نسبت جمعیت بین روستاهای مورد مطالعه تقسیم و سهم هر روستا مشخص شد . به طور کل از 387 نمونه آماری انتخاب شده در مسیر تحقیق استفاده گردید . داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t ، مان ویتنی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی تنها در بعد اقتصادی کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تاثیر مثبت و معناداری داشته ولی در ابعاد اجتماعی ، کالبدی و محیطی تاثیر چشمگیری نداشته است . در طول تحقیق مشخص شد آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی گامی مثبت در بهبود کیفیت زندگی بوده و کیفیت زندگی در روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده و روستاهای دارای طرح هادی متفاوت است .
واژگان کلیدی : روستا ، طرح هادی ، کیفیت زندگی ، بخش مرکزی ، شهرستان رشت
مقدمه
روستا و روستانشینی در ایران از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم توجه به فضاهای روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی انسانی پرتوان می تواند مانع پیشرفت و آبادانی روستاها و حتی شهرها گردد . همانطور که مشخص است برای رسیدن به توسعه ملی ، ناگزیر به بر نامه ریزی و تو سعه روستایی با اهداف چند جانبه می باشیم .حال برای حل مشکلات روستاها و روستاییان و حفاظت از محیط زیست نیاز به برنامه ریزی دقیق داریم تا بتوانیم از این سرمایه های بالقوه استفاده مناسب داشته باشیم .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت یافتن نظام جمهوری اسلامی ایران ناخشنودی از روند توسعه کشور به ویژه در مناطق روستایی به تشکیل نهادهایی چون بنیاد مسکن ،جهاد سازندگی ، مراکز خدمات روستایی و عشایری و ... انجامید . هدف از شکل گیری این نهادها تقلیل نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی حاصل از اجرای برنامه های عمرانی دوره پهلوی ، محرومیت زدایی از مناطق روستایی و ... بوده است . برخلاف برنامه های عمرانی گذشته که از الگوی رشد اقتصادی پیروی می کردند ، پس از انقلاب تدابیر توسعه روستایی بیشتر مبتنی بر الگوهای پاسخ به نیاز اساسی با هدف برقراری عدالت اجتماعی و توزیع مجدد منابع و امکانات رفاهی شکل گرفتند . از جمله این نهادها که بر پایه ارزشهای عدالت جویانه پا به عرصه وجود نهاد ، می توان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره نمود که با توجه ویژه به مسکن محرومان به خصوص روستاییان ، به تهیه طرح هادی پرداخت تا به کمک آن راهی به سوی توسعه فضایی – کالبدی روستاها در پیش گیرد .
عرصه های روستایی در کشورمان به عنوان یک واقعیت مکانی – فضایی ، برآیندی از تعامل مولفه های متفاوت اکولوژیکی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و کالبدی است (ازکیا و غفاری ،1383 ، 47) . از آنجاییکه طرح هادی یکی از مهمترین و موثرترین طرح های توسعه روستایی کشور به شمار می رود ، می توان از آن به عنوان گامی اساسی در جهت موثر بودن در توسعه اهداف اجتماعی ، اقتصادی ، محیطی و کالبدی نام برد . از طرفی رشد هدایت نشده فیزیکی روستاها به شکل گیری چشم انداز ناموزونی از عرصه های سکونتگاهی انجامیده است که فاقد روابط و پیوندهای مناسب کالبدی – فضایی در درون مناطق روستایی است . فراموش کردن مدیریت کالبدی – فضایی و بی توجهی به نقش کانونهای روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور به شکل تغییرات کالبدی نامانوس و نیز در هم ریختگی فرهنگی و اجتماعی به همراه ناتوانی در نقش پذیری مناسب فضایی و اقتصادی روستاهای کشور انجامیده است (سعیدی ،1383 ، 16) . استدلال نظری و یافته های تجربی محققان نشان می دهد بهداشت و رفاه محل زندگی انسان ، ابعاد شخصیتی و ویژگیهای فردی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد (Mitchell & et al, 2000,72). طبق تحقیقات صورت گرفته محرومیت از خدمات محلی لازم و نبود شرایط زیست محیطی محل زندگی افراد باعث افزایش جرم و جنایت و ایجاد آلودگی محیط زیست و کاهش فرصت های زندگی بهتر را برای انسانها به دنبال دارد (Stafford and Marmot ,2003,60 ) . این در حالی است که امروزه یکی از مهمترین عناصر ساختاری توسعه سکونتگاههای روستایی در جهت حمایت از فقیران روستایی و کاهش آسیب پذیری مناطق روستایی ، توجه ویژه به ابعاد فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و محیطی انسان در مناطق یاد شده است . بدین معنا عناصر کالبدی سکونتگاههای روستایی شامل مسکن ، محیط امن ، خدمات عمومی ، خدمات زیر بنایی و کاربری اراضی می شود که حمایت مادی و بهبود کیفیت زندگی انسان روستایی را مدنظر قرار می دهند (پور طاهری و همکاران ، 1390 ، 22) .
حال با توجه به تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای کشورمان ، توسعه وگسترش عرصه های روستایی سئوالی مطرح می گردد که آیا اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان موثر بوده است ؟ و در این تحقیق سعی بر پاسخ سئوال در بخش مرکزی شهرستان رشت شده است .
تحقیق حاضر در پنج فصل انجام گرفته است :
فصل اول ) طرح تحقیق :در این فصل ضمن بیان مسئله و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق را عنوان نموده و پس از تدوین فرضیه ها وچگونگی روش تحقیق، مفاهیم و واژه های تحقیق بیان شده است.
فصل دوم )مبانی نظری، روش شناسی و تکنیک های تحقیق :در این فصل به بیان تعاریف و مفاهیم مشارکت و موضوعات مرتبط با مشارکت و بیان دیدگاه های صاحب نظران پرداخته شده است.
فصل سوم )ویژکی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه:در این فصل به بیان ویژگی های طبیعی و انسانی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه پرداخته می شود.
فصل چهارم)یافته های تحقیق :در این فصل به تجزیه وتحلیل یافته ها در غالب جداول حاصل از پاسخ روستاییان پرداخته شده است.
فصل پنجم)آزمون فرضیه ها، نتایج وپیشنهاداها:در این فصل به آزمون چهار فرضیه این تحقیق وبیان نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.
فصل اول :
طرح تحقیق

1-1-بیان مسئله
طرح هادی به عنوان نخستین و مهم ترین تلاش سازمان یافته ملی جهت ساماندهی فضایی روستاهای کشور و ارتقاء و بهبود مدیریت توسعه روستایی می باشد . طرح هادی روستایی از جمله طرحهای عمران روستایی است که نقش بنیادی در توسعه یکپارچه نواحی روستایی دارد. این طرح به دنبال فراهم کردن زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ، تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی ، هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات زیست محیطی و عمومی می باشد . لذا با توجه به روند تهیه و اجرای این طرحها در سطح استان گیلان ، ارزیابی اثرات آن ها ، موضوع مهمی است که می تواند علاوه بر روشن نمودن پیامدهای اجرای طرح هادی ، با شناسایی قوت ها و ضعف های موجود اطلاعات لازم را برای مدیریت بهتر طرح های روستایی فراهم نماید .
اجرای طرح بهسازی و طرح هادی روستایی از سال 1362 از سوی وزیر مسکن و شهرسازی وقت پیشنهاد و برای نخستین بار در سال 1366 در کشور اجرا شد . به منظور روشن شدن ابعاد اجرای کار ، آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح هادی توسعه عمران محلی ، ناحیه ای و منطقه ای ، ملی و همچنین مقرات شهرسازی و معماری کشور در سال 1378 به تصویب هیات دولت رسید. اجرای طرح هادی روستایی با انگیزه نگهداشت جمعیت روستایی ، بهسازی محیط روستایی و ارتقاء بهداشت ، هدفمند نمودن ساخت و سازها ، تسهیل در عبور و مرور و ایجاد بستر توسعه همه جانبه و تسهیل در ارائه خدمات دیگر دستگاههای اجرایی کشور صورت می

*211

عنوان: بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهریچكيده:
امروزه موضوع برنامه ریزی طرح های شهري، يكي از مسائل مهم در شهرها مي باشد. عوامل متعددي در برنامه های طرح های جامع شهر موثر مي باشند. يك عامل موثر در طرح های جامع شهري، مشکلات اجتماعي است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل آسیب های اجتماعي مانند فقر، بيكاري، ناهماهنگي اجتماعي، ميزان بالاي جمعيت و ... باعث ايجاد محيطي نامناسب برای استفاده کنندگان محیط مصنوع مي نماید، اما فاكتورهاي آسیب های اجتماعي تنها عوامل و جنبه هاي تعيين كننده مشکلات اجتماعي نيستند، برنامه ریزی و طرح فيزيكي فضا، نقش مهمي در ایجاد فضایی پایدار دارد . طرح های جامع سنتی بدون برنامه ریزی علمی در ایران شکل گرفته اند . پس از سالها با بروز مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی و.... نخستین بار طرح جامع شهر تهران با برنامه ریزی استراتژیک ارائه گردید که پایه برنامه ریزی منطبق بر مشکلات شهری می باشد . این تحقیق با بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری و هدف هر برنامه بر چگونگی ارتباطات با بخش های مختلف جامعه وتعامل ارتباطات با انطباق برنامه ها و بخصوص مشکلات اجتماعی صورت گرفته است .
كلمات كليدي: انطباق – برنامه ریزی - طرح جامع– مشکلات- اجتماعی - شهری
فصل اول
مقدمات تحقيق
مقدمه
تفكر در خصوص تهيه طرح جامع براي شهر و بررسي ابعاد مختلف توسعه آتي آن از قدمت زيادي برخوردار نيست و واقعيت آن است كه با هريك از تقسيم بندي هاي انجام گرفته در اين خصوص مقايسه شود، مشخص مي گردد كه مدت زمان قابل تصور براي تفكر و تهيه طرح جامع شهري حداكثر دو قرن است كه از اوايل قرن نوزدهم به بعد را شامل مي شود. بنابراين شهرسازي نسبت به برخي علوم ديگر از عمر كوتاهي برخوردار است و خصوصاً در جريان تحولات انجام گرفته در طول دو سده اخير نيز با نوساناتي مواجه بوده است كه بعضاً دگرگون كننده برخي بنيانهاي اساسي اين علم شده است. بنا به همين سابقه، شهرسازي از نظریه پردازي صرف در باب مباحث اجتماعي، اقتصادي و يا ايده آل گرايي و تخيل پردازي شروع و قريب يك قرن با اين شيوه تفكر تداوم مي يابد.
همه ساله صدها طرح جامع توسعه ای در شهرها و بسیار بیش از آن در کل کشور طراحی و اجرا می شود . این طرح ها در واقع نوعی مداخله ی توسعه ای نهادهای عمومی و خصوصی در محیط زندگی اجتماعی و طبیعی انسان ها به شمار می آیند . هر چند که طرح های جامع توسعه ای معمولا با نیت خیر به اجرا در می آیند و می توانند منافع بسیاری به همراه داشته باشند، اما نمی توان از آثار ناخواسته اجتماعی و احتمالا تخریبی آن ها چشم پوشی کرد . برای افزایش آثار مثبت این طرح ها بر منابع طبیعی و اجتماعات انسانی چاره ای جز ارزیابی تاثیر اجتماعی آن ها نداریم و قطعا توانا شدن مدیریت توسعه کشور در همه سطوح برای پیش برد ارزیابی تاثیر اجتماعی طرح ها جامع ، عامل مهمی در تحقق امر توسعه پایدار می باشد.
بیان مسئله
چگونگي انطباق طرحها با اهداف اجتماعی
انطباق پيش بيني هاي جمعيتي
بت جمعيت شهرها در پايان دوره طرح جامع حدود 70 % پيش بيني ها با اشتباه فاحش مواجه بوده اند. بدين ترتيب كه جمعيت شهر در پايان دوره طرح در محدوده اي از 20% كمتر از پيش بيني تا حدود 50 % بيشتر از پيش بيني ها بوده است. 15 % پيش بيني ها تقريبا به تحقق پيوسته اند و 15 % ديگر گر چه به وقوع پيوسته اند، ولي با توجه به اشتباه برآورد پيش بيني جمعيت در سال پايه (فروض مقدماتي) بايد در زمره پيش بيني هاي نادرست قرار گيرند.
چگونگي انطباق پيش بيني اقتصادي با آنچه كه در عمل به وقوع پيوسته است
در اين بخش نيز پيش بيني ها از واقعيت دور بوده اند، به شرح زير:
در بخش كشاورزي آنچه به وقوع پيوسته است از ده برابر كمتر تا 5/1 برابر بيشتر بوده است.
در بخش صنعت 75 % پيش بيني ها به اين علت كه آنچه كه اتفاق افتاده بسيار كمتر بوده و 25 % به عكس آن كه آنچه واقع شده افزايش يافته، غلط بوده است.
در بخش خدمات درست عكس اين مطلب اتفاق افتاده است.
در نتيجه مي توان گفت كه پيش بيني ها عمدا به وقوع نپيوسته است.
مقايسه نحوه گسترش پيشنهادي شهر با جهات گسترش واقع شده
بررسي هاي انجام شده نشان داد كه در 40 % نمونه ها، گسترش شهر در ديگر جهات - نه در جهات تعيين شده - صورت پذيرفته است. در 20 % نمونه ها حدود نيمي از توسعه در جهات تعيين شده انجام شده است، و در 40 % بقيه تا حدود زيادي، توسعه در جهت اهداف بوده ولي كاملا آن را پوشش نداده است (بدين ترتيب كه بخشي از داخل محدوده ساخته نشده و در بخشي از اراضي خارج محدوده ساخت و ساز انجام شده است).
چگونگي تحقق استقرار عملكردهاي خدماتي پيشنهادي
در 60 % طرحها مي توان گفت كه تقريبا هيچ يك از عملكردهاي خدماتي حدودي اين خدمات استقرار يافته اند.
در 20 % طرحها حد كمي از خدمات پيشنهادي مستقر شده و در 20 % باقي تا حدودي اين خدمات استقرار يافته اند.
چگونگي تحقق تراكم هاي ساختماني
تقريبا در هيچ يك از شهرها تراكم هاي ساختماني پيشنهادي طرح ها جامع به وقوع نپيوسته است.
مقايسه شبكه ارتباطي پيشنهادي و تحقق يافته
در اين مورد نيز نتايج حاكي از آن است كه نه تنها شبكه پيشنهادي شكل نگرفته است، بلكه اغلب شبكه هاي احداثي نيز در مسيري به جز آنچه كه طرح پيشنهاد نموده است، شكل گرفته است.
چگونگي شكل گيري ساخت و بافت شهر
بديهي است كه با به وقوع پيوستن شبكه ارتباطي و استقرار عملكرد هاي خدماتي ساختار شهر نتواند شكل گيرد، تا آنجا كه عملا مي توان براي درصد تحقق اين بخش عدد صفر را پيشنهاد نمود.
بنابراين، در مجموع مشاهده مي شود كه طرح ها جامع نتوانسته اند عملا در جهت اهداف خود حركت نمايند.
بررسي علل عدم تحقق طرح هاي جامع از ديدگاه كالبدي و استنتاج نهايي به انجام چهار بخش ديگر طرح منوط خواهد شد كه عبارتند از:
• ديدگاههاي عمومي شهر و شهرسازي.
• نظام اجرايي طرحهاي توسعه شهري.
• نظام برنامه ريزي توسعه شهري در ايران.
• عوامل زمينه اي مؤثر در برنامه ريزي توسعه شهري.
علل عدم تحقق اهداف برنامه ريزي و طراحي شهري در ايران
نتايج بررسي طرحهاي شهري در ايران نشانگر آن است كه به طور عمده، عدم تحقق اهداف برنامه ريزي وطراحي شهري در ايران بر پنج محور عمده استوار است:
يك - عدم امكان پيش بيني هاي صحيح (به ويژه در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي).
دو - عدم توجه بر چگونگي تأمين مالي و بازتابهاي اقتصادي طرح.
سه - بي توجهي به نقش مردم و خواستهاي آنها در شكل گيري طرح.
چهار - عوامل كالبدي مؤثر (در عدم تحقق طرحهاي شهري).
پنج - برنامه ريزي غير واقع گرا و صلب.
امكان ناپذيري پيش بيني ها (به ويژه در بخشهاي اقتصادي - اجتماعي) :
تجربه برنامه ريزي در جهان به طور اعم و در كشورهاي سوسياليستي به طور اخص به اثبات رسانده است كه امكان پيش بيني هاي دراز مدت براي اجزاء متنوع حيات اجتماعي يك كشور وجود ندارد. نياز به استفاده از ميليارد ها شاخص كه امكان جمع آوري صحيح و به هنگام آنها - اگر نه غير ممكن - بسيار مشكل است از يك سو و عدم توانايي (محاسباتي) حتي با پيشرفته ترين كامپيوترها - براي مدل سازي بهينه آنها از سوي ديگر و بالاخره حضور عوامل گوناگوني كه به صورت اتفاقي يا حدوثي وجود خود را تحميل مي كنند به علاوه عوامل كيفي، باعث مي شود كه پيش بيني جامع و مانع براي دراز مدت ناممكن گردد.
هنوز در علوم اقتصادي - اجتماعي يا انساني و در نتيجه در برنامه ريزي فضايي، دستگاههاي رياضي و محاسباتي پيچيده اي كه همچون نسبيت انيشتن بتواند كل و جزء، را با هم شناسايي كند به وجود نيامده است در عين حال در علوم اجتماعي نيز اين عدم قطعيت ، همچون فيزيك كوانتوم، وجود دارد كه دقت بر روي شناخت يك وجه از موجوديت پديده شناخت وجوه ديگر آن را غيرممكن مي سازد. يعني تمايل به پيش بيني تمام اجزاء حيات يك شهر براي مدتي طولاني، حتي الامكان پيش بيني هاي كلي براي آن را نيز از بين مي برد.
اين اشكال روش شناسي در شرح خدمات طرح هاي جامع ايران وجود داشته است. در اين شرح خدمات از مشاوران خواسته مي شود كه براي انبوهي از شاخص ها چون وضع توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي، انواع حرفه ها و خدمات لازم، گروه هاي شغلي، گروه هاي فعاليت اقتصادي، گروه هاي سني، گروه هاي درآمدي، انواع درآمد و ... پيش بيني دراز مدت داشته باشند و در نتيج مشاوران بعد از مطالعاتي تفصيلي در مورد وضع موجود شهرها در موارد ذكر شده، بدون نتيجه گيري به تهيه نقشه كاربري زمين با معيارهاي كلاسيك شهرسازي و معمولا بر مبناي پيش بيني جمعيت مي پردازند. اما علاوه بر اين نقص در روش شناسي مسايل ديگري در عدم تحقق پيش بيني هاي اقتصادي يا جمعيتي شهرها، وجود دارد. تفاوتهاي فاحشي در مورد پيش بيني ها چه از جنبه اقتصادي و چه جمعيتي وجود دارد و همان طور كه خواهيم ديد

*212

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران شرق
دانشکده علوم انسانی
پايان نامه كارشناسي ارشد MA
رشتة علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان:
بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان
استاد مشاور:
سرکار خانم دکتر آنی میرزاخانیان
تالیف و گردآوری:
محمدرضا مرتّب
تابستان 1392
90170-38608000
سپاس و تقدیر
از کلیة اساتید عزیز و دلسوزم که مرا در دورة کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد در تمامی مقاطع زمانی یاری و همراهی نمودند خاصه اساتید عزیزم از جمله سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان و سرکار خانم دکتر آنی میرزاخانیان سپاس و قدردانی می نمایم و از خداوند منان خواستارم که در تمامی مراحل زندگی سلامت، سربلند، و موفق و مؤید باشند.

تقدیم:
تقدیم به پدر و مادر و خواهر عزیزم که در به سرانجام
رساندن این تحقیق با حمایت های بی دریغ خود مرا
یاری کردند.

-497205-52895500
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است.
این پژوهش به صورت میدانی و با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان سریال‌های تلویزیونی که به صورت تصادفی ساده از میان سریال‌های ایرانی‌ای که در سال 1391 برای اولین بار از صدا و سیما پخش شده‌اند، انجام گردیده است.
در زمینه‌ی حجم حضور زنان، پژوهش نشان داد که از نظر تعداد نقش، مردان حضور بیشتری از زنان دارند در زمینه‌ی نوع نقش، زنان عموما در نقش دوم حضور دارند و در زمینه‌ی سن بازیگران، زنان حضوری کم‌رنگ در نقش‌های مربوط به سنین پختگی (میان‌سالی و پیری) دارند.
در زمینه‌ی گفتمان جنسیتی در سطح فردی، زنان مستقل از نظر تعداد نقش و زمان نمایش، حضور کم‌تری نسبت به زنان وابسته و مردان مستقل دارند.
در زمینه‌ی گفتمان جنسیتی در سطح ساختاری، در مولفه‌ی تقسیم کار جنسیتی، زنان بیشتر در فضای خانگی توصیف شده‌اند و در مولفه‌ی قدرت، زنان کم‌تر به تصمیم‌گیری و فعل مستقل، به رغم مخالفت مردان پرداخته‌اند.
در سطح نمادین نیز زنان عموما در فضاهای عرفا زنانه نمایش داده شده‌اند.
در زمینه‌ی مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی نیز در هر چهار منظر مناسکی شدن رفتار، رتبه‌بندی کاری، لمس زنانه و عقب‌نشینی مقبول، زنان نقش کم‌رنگ‌تری نسبت به مردان دارند.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیدهو
فصل 1: کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 6
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 11
1-4 اهداف 14
1-5 پرسش‌های اساسی پژوهش 15
1-6 تعریف اجزای مساله 16
فصل 2: ادبیات پژوهش18
2-1 مقدمه 19
چهارچوب نظری تحقیق21
2-2 پیام و گفتمان 23
2-3 رسانه و اجتماع: کارکردهای فرهنگی و اجتماعی رسانه 27
2-4 بازتولید نظام سلطه در رسانه 32
2-5 جنسیت و گفتمان جنسیتی رسانه 37
2-6 کلیشه‌ها و طرح‌واره‌های جنسیتی در رسانه‌ها 44
2-7 زنان، دیگری رسانه‌ها: نظام هویت‌بخشی زنان در رسانه‌ها 48
2-8 تلویزیون به عنوان رسانه‌ای اجتماعی، کارگزاری فرهنگی 51
2-9 فیلم‌های تلویزیونی و بازنمایی، بازتولید و برساخت گفتمان جنسیتی 56
فصل 3: روش شناسی پژوهش66
3-1 مقدمه 67
3-2 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری 67
3-3 واحد ثبت و واحد تحلیل 68
3-4 روش گردآوری داده‌ها 69
3-5 برآورد روایی و پایایی 71
فصل 4: یافته‌های پژوهش 73
4-1 مقدمه 74
4-2 بررسی پرسش اساسی اول پژوهش74 4-3 بررسی پرسش اساسی دوم پژوهش 84
4-4 بررسی پرسش اساسی سوم پژوهش 88
4-5 بررسی پرسش اساسی چهارم پژوهش 94
4-6 بررسی پرسش اساسی پنجم پژوهش 96
فصل 5: نتیجه‌گیری 104
5-1 پاسخ به پرسش‌های پژوهش 105
5-1-1 پاسخ به پرسش فرعی اول پژوهش 105
5-1-2 پاسخ به پرسش فرعی دوم پژوهش 107
5-1-3 پاسخ به پرسش فرعی سوم پژوهش 108
5-1-4 پاسخ به پرسش فرعی چهارم پژوهش 109
5-1-5 پاسخ به پرسش فرعی پنجم پژوهش 109
5-2 محدودیت‌های پژوهش 111
5-3 پیشنهادات پژوهش 112
منابع فارسی113
منابع لاتین119
چکیده لاتین125

فهرست جداول
عنوانصفحه
4-1 جدول تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی 75
4-2 جدول نوع نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی 76
4-3 جدول سن بازیگران زن و مرد در سریال‌های تلویزیونی 78
4-4 جدول وضعیت تاهل بازیگران در سریال‌های تلویزیونی 80
4-5 جدول نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران در سریال‌های تلویزیونی 82
4-6 جدول شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زنان در سریال‌های تلویزیونی 84
4-7 جدول زمان نمایش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زنان در سریال‌های تلویزیونی 86
4-8 جدول وضعیت تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی 89
4-9 جدول زمانی تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی 89
4-10 جدول تعداد تصمیم‌گیری مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی 91
4-11 جدول تعداد فعل مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی 92
4-12 جدول زمانی فعل مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی 93
4-13 جدول حضور بازیگران در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی 94
4-14 جدول وضعیت مناسکی شدن رفتار در سریال‌های تلویزیونی 96
4-15 جدول وضعیت رتبه‌بندی کاری در سریال‌های تلویزیونی 98
4-16 جدول وضعیت لمس زنانه در سریال‌های تلویزیونی 100
4-17 جدول وضعیت عقب‌نشینی مقبول در سریال‌های تلویزیونی 102
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
4-1 نمودار تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی 75
4-2 نمودار میزان حضور زنان در نقش دوم در سریال‌های تلویزیونی76
4-3 نمودار میزان حضور زنان در نقش اول در سریال‌های تلویزیونی77
4-4 نمودار میزان حضور زنان در نقش‌های دیگر در سریال‌های تلویزیونی 78
4-5 نمودار سن بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی 79
4-6 نمودار سن بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 80
4-7 نمودار وضعیت تاهل بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی 81
4-8 نمودار وضعیت تاهل بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 81
4-9 نمودار نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی 83
4-10 نمودار نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 83
4-11 نمودار شخصیت بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی 85
4-12 نمودار شخصیت بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی 86
4-13 نمودار زمان نمابش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی مرد در سریال‌های تلویزیونی 87
4-14 نمودار زمان نمابش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زن در سریال‌های تلویزیونی88
4-15 نمودار تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی 90
4-16 نمودار تصمیم‌گیری‌ مستقل هر جنس به رغم مخالفت جنس دیگر در سریال‌های تلویزیونی 91
4-17 نمودار فعل مستقل هر جنس به رغم مخالفت جنس دیگر در سریال‌های تلویزیونی 92
4-18 نمودار حجم زمانی فعل مستقل هر جنس در سریال‌های تلویزیونی 93
4-19 نمودار صحنه‌های حضور مردان در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی95
4-20 نمودار صحنه‌های حضور زنان در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی 95
4-21 نمودار میزان شاخصه‌های مناسکی شدن رفتار در سریال‌های تلویزیونی 97
4-22 نمودار میزان شاخصه‌های رتبه‌بندی کاری در سریال‌های تلویزیونی 99
4-23 نمودار میزان شاخصه‌های لمس زنانه در سریال‌های تلویزیونی 101
4-24 نمودار میزان شاخصه‌های عقب‌نشینی مقبول در سریال‌های تلویزیونی 103
فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
ارتباط میان افراد که سبب انتقال مفاهیم، افکار و اطلاعات از فردی به فرد دیگر می‌شود، شرط اصلی پیدایی و ادامه‌ی زندگی جمعی است؛ زیرا زندگی جمعی انسان‌ها بدون وجود ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و حتی تعارضاتی که از طریق ارتباط به وجود می‌آیند، معنا و مفهومی ندارد. به علاوه، پیدایی و پابرجایی ارزش‌های گروهی، هنجارها، محتوای فرهنگی و همچنین روندهای یادگیری اجتماعی و در عین حال تضادهای اجتماعی، فقط از طریق ارتباط به وجود می‌آید. افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی‌ها وهمچنین، از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارایه‌ی واکنشی در برابر آنان قادر گردند.
بنابراین، رسانه‌ها، به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع را بر عهده دارند و گاه نیز می‌کوشند، حسب نیاز، الگوهای نوینی را به جامعه وارد کنند. در این وضعیت، رسانه به عنوان عامل حفظ و یا تغییر و تحول ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی طرح می‌گردد.
از سویی دیگر، یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود ارتباطات گسترده‌ی انسانی است، به گونه‌ای که عـصر حاضر را عـصر ارتباطات و جـامعـه امـروز را جامعه‌ی اطلاعاتی خوانده‌اند. در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، به عنوان عنصری کلیدی در ارتباطات، نقش مهمی ایفا می‌کنند. اگر شتاب فرایند پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز ثقل

*214

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش تحقیق و پژوهش
عنوان:
بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
استاد راهنما
آقای دکتر حسن درزیان رستمی
استاد مشاور
خانم دکتر نسیم مجیدی قهرودی
نگارش
شیما دهقان منشادی
زمستان1392
تقدیم به بهترین های زندگیم
سپاسگزاری:
با سپاس از استاد بزرگوار حسن درزیان رستمی که دلسوزانه مرا راهنمایی کردند و
دکتر نسیم مجیدی قهرودی استاد مشاور محترم که زحمات فراوانی را متحمل شدند.
بسمه تعالي
تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد
اينجانب شیما دهقان منشادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی 90189100009در رشته علوم ارتباطات اجتماعی که در تاریخ 30/11/92 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ولی با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم :
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و ... ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :

بسمه‌تعالی
در تاريخ 30/11/92
دانشجوی کارشناسی ارشد شیما دهقان منشادی از پایان نامه خود دفاع نموده وبا نمره 18 بحروف هیجده تمام و با درجه عالی مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مركزي
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
كد شناسايي پايان‌نامه : 10120516921003 نام واحد دانشگاهی: تهران مركزي كد: 101
عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تاريخ شروع پايان نامه: 15/2/92
تاريخ اتمام پايان نامه: 30/11/92 نام ونام خانوادگی دانشجو: شیما دهقان منشادی
شماره دانشجویی: 90189100009
رشته تحصيلی: علوم ارتباطات اجتماعی
استاد /استادان راهنما: دکتر حسن درزیان رستمی
استاد/استادان مشاور: دکتر نسیم مجیدی قهرودی
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد اینترنت برآموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا گردیده. این پزوهش به صورت توصیفی–پیمایشی انجام شده جامعه آماری مورد مطالعه شامل، دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی است که در سال 1392مشغول تحصیل هستند که تعداد آنها برابر 908 نفر میباشد که 270 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اعتبار(روایی) آن توسط چند تن از استادان رشته علوم ارتباطات اجتماعی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد(پایایی) از روش آلفا کرونباخ بهره برده شده که برای بخش های کوناگون پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود این مقدار برای شاخص های پرسشنامه بدین ترتیب میباشد: شاخص استفاده از اینترنت(71%)،شاخص ویژگی اقتصادی(78%)، شاخص ویژگی اجتماعی(83%)، شاخص گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر(79%)، شاخص عملکرد پژوهشی (82%)، شاخص اطلاعات علمی(81%).نتایج پژوهش نشان میدهد،میان ویژگی های فردی(سن و جنسیت)،ویژگی های اقتصادی–اجتماعی ، مهارت های رایانه ای و مهارت در زبان انگلیسی با میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میان گذراندن واحد آشنایی با کامپیوتر، عملکرد پژوهشی، افزایش اطلاعات علمی و موفقیت در فراگیری دروس با متغیر کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد.از نکات قابل توحه در میزان کاربرد اینترنت این نکته بود که میان آموخته های علمی دانشجویان و میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود ندارد این نتیجه نشان میدهد بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد.در کل میتوان چنین استنباط کرد که هرچند کاربرد اینترنت در بهبود ،عملکرد پژوهشی ،فرایند یادگیری و افزایش اطلاعات علمی تاثیر دارداما با افزایش میزان استفاده از اینترنت نوع استفاده، از فعالیت های علمی به سمت فعالیت های دیگر میرود.
کلید واژگان: اینترنت ، آموخته های علمی ، دانشجویان رشته علوم ارتباط اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
1955800649096900نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا:
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC o "1-4" h z u
چکیده PAGEREF _Toc417664637 h 1فصل اول کلیات پژوهش PAGEREF _Toc417664638 h 21-1مقدمه PAGEREF _Toc417664639 h 32-1-بیان مسأله PAGEREF _Toc417664640 h 73-1-اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc417664641 h 84-1-اهداف پژوهش PAGEREF _Toc417664642 h 101-4-1-هدف اصلی PAGEREF _Toc417664643 h 102-4-1-اهداف فرعی PAGEREF _Toc417664644 h 105-1-سوالات و فرضيات پژوهش PAGEREF _Toc417664645 h 111-5-1-سوالات پژوهش PAGEREF _Toc417664646 h 112-5-1-فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc417664647 h 116-1-قلمرو زمانی PAGEREF _Toc417664648 h 127-1-قلمرو مکانی PAGEREF _Toc417664649 h 128-1-قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc417664650 h 129-1-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc417664651 h 121-9-1-فناوری اطلاعات وارتباطات PAGEREF _Toc417664652 h 122-9-1-اینترنت PAGEREF _Toc417664653 h 143-9-1-آموخته PAGEREF _Toc417664654 h 18فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc417664655 h 191-2-مقدمه PAGEREF _Toc417664656 h 202-2-تاریخچه اینترنت PAGEREF _Toc417664657 h 203-2-تاریخچه اینترنت در ایران PAGEREF _Toc417664658 h 214-2-دیدگاه های نظری در خصوص اینترنت PAGEREF _Toc417664660 h 215-2-سیر تحول مفهوم جامعه اطلاعاتی PAGEREF _Toc417664662 h 226-2-دیدگاههای موجود در رابطه با تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی PAGEREF _Toc417664663 h 247-2-کاربردهای اینترنت PAGEREF _Toc417664664 h 268-2-اهمیت اینترنت در دنیای امروز PAGEREF _Toc417664666 h 299-2-کاربرد اینترنت و تفاوت‌های جنسیتی PAGEREF _Toc417664667 h 3010-2-تأثیر اینترنت بر فرهنگ PAGEREF _Toc417664669 h 3212-2-چهارچوب نظری پژوهش PAGEREF _Toc417664671 h 361-12-2-نظریه استفاده و رضامندی PAGEREF _Toc417664672 h 372-12-2-مدل پذيرش فناوری PAGEREF _Toc417664674 h 403-12-2-نظريه نشرنوآوري PAGEREF _Toc417664675 h 434-12-2-نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري PAGEREF _Toc417664676 h 4513-2-پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc417664677 h 461-13-2-پیشینه پژوهش در خارج PAGEREF _Toc417664678 h 472-13-2-پيشينة پژوهش در ايران PAGEREF _Toc417664679 h 49فصل سوم روش تحقیق PAGEREF _Toc417664680 h 551-3-مقدمه PAGEREF _Toc417664681 h 562-3-روش تحقیق PAGEREF _Toc417664682 h 563-3-جامعه آماری و حجم آن PAGEREF _Toc417664683 h 574-3-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc417664684 h 575-3-اعتماد و روايي پرسشنامه PAGEREF _Toc417664685 h 581-5-3-قابلیت اعتماد PAGEREF _Toc417664686 h 582-5-3- روایی PAGEREF _Toc417664688 h 606-3-ابزارهاي جمع آوري اطلاعات PAGEREF _Toc417664689 h 617-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc417664690 h 62فصل چهارم يافته‏هاي پژوهش PAGEREF _Toc417664691 h 631-4-مقدمه PAGEREF _Toc417664692 h 642-4-توصیف دادها PAGEREF _Toc417664693 h 641-2-4-سیمای پاسخگویان PAGEREF _Toc417664694 h 652-2-4-توصیف گویه ها PAGEREF _Toc417664705 h 703-4-استنباط یافته ها PAGEREF _Toc417664760 h 981-3-4-آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc417664761 h 99فصل پنجم: نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc417664777 h 1111-5-مقدمه PAGEREF _Toc417664778 h 1122-5-نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق PAGEREF _Toc417664779 h 1123-5-جمع بندی فرضیه ها PAGEREF _Toc417664780 h 1134-5-تحلیل نظری یافته ها PAGEREF _Toc417664781 h 1135-5-پیشنهادات PAGEREF _Toc417664782 h 1151-5-5-پیشنهاد به محققان آینده PAGEREF _Toc417664783 h 115منابع و ماخذ PAGEREF _Toc417664784 h 117پیوست PAGEREF _Toc417664785 h 121
فهرست جداول
عنوانصفحه TOC o "1-4" h z u
جدول1-2: انواع کاربری اینترنت توسط نوجوانان امریکایی دختر و پسر PAGEREF _Toc417664668 h 31جدول2-2: توزیع روند برگزاری روز ولنتاین از 1379 تا 1385 PAGEREF _Toc417664670 h 34جدول شماره 1-3 اعتبار شاخص‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc417664687 h 60جدول

*215

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شرق
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A )
بررسي تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی
(مطالعه مقایسه ای دبیرستان های هوشمند و غیر هوشمند دخترانه غیرانتفاعی منطقه 2آموزش و پرورش شهر تهران)
استاد راهنما
دکتر سید علی رحمانزاده
استاد مشاور
دکتر اسماعیل کاوسی
نگارنده
سیده مهدیه موسوی انزهایی
سال تحصيلي 1391 -1390

سپاسگزاري:
رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود:" برتری عالم مانند برتری من بر کمترین شماست و همانا خدا و فرشتگان و اهل زمین حتی مورچه ای که در لانه است و ماهی دریا بر معلمان خوبیها به مردم، درود میفرستند". من نیز برخود لازم می دانم از استادان ارجمند جناب آقایان دکتر سید علی رحمانزاده و دکتر اسماعیل کاووسی که در جریان انجام این پژوهش از راهنماییها و توصیههای مشفقانه و راهگشای آنان بهره بردم، سپاسگزاری نمایم.
همچنین جا دارد از کمک های دوست و استاد ارجمندم دکتر حسین امامی نیز مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز دارم که اگر راهنمایی ها و همراهی او نبود، انجام این کار ممکن نمینمود. و بایسته است که قدردان کوشش های بیدریغ دوست و خواهر عزیزم سرکار خانم هاجر حسین خواه باشم که در طول مدت انجام کار، هماره با حضور دلگرم کننده خود نومیدی را از من دور میساخت و روزنی از امید را فرا راهم مینهاد. در پایان سپاسگزار خانواده ی عزیزم هستم که هرآن چه دارم از آن هاست و برخود لازم می دانم که به آن ها بگویم: پدر بزرگوارم؛ ریشه من از توست و من تنها شاخهی تو هستم و اگر تو نبودی من نیز نبودم، هرگاه در خود نعمتی یافتم که شادمانم میکند می دانم،که تو ریشهی آن نعمتی. برای داشتنت خدای را به اندازه آن نعمت شاکرم. مادر عزیزم، تو مرا از ثمره قلب خود چیزی عطا کرده ای که هیچ کسی به دیگری نمی دهد و توان شکر تو را ندارم مگر به یاری خدا و توفیق او.
و تو عزیزتر از جانم، محبت برادرانه ات را هیچ گاه از من دریغ نکرده ای و من عاشقانه دوستت می دارم.

تقديم به:
تقدیم به پدر بزرگوار و مادر عزیزم که الفبای انتظار را به من آموختند.
فصل اول :
کلیات تحقیق
Contents
TOC o "1-3" h z u مقدمه: PAGEREF _Toc334284638 h 111-1 بيان مسأله: PAGEREF _Toc334284639 h 131-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : PAGEREF _Toc334284640 h 151-3 اهداف تحقيق: PAGEREF _Toc334284641 h 161-3-1 هدف اصلي: PAGEREF _Toc334284642 h 161-3-2 اهداف فرعي : PAGEREF _Toc334284643 h 161-4 سؤالات تحقیق: PAGEREF _Toc334284644 h 171-4-1 سوال اصلي: PAGEREF _Toc334284645 h 171-4-2سوالات فرعي: PAGEREF _Toc334284646 h 171-5 فرضيه‏هاي تحقیق: PAGEREF _Toc334284647 h 171-5-1 فرضیه اصلی: PAGEREF _Toc334284648 h 171-5-2 فرضيه هاي فرعي: PAGEREF _Toc334284649 h 171-6 تعريف مفاهیم PAGEREF _Toc334284650 h 181-6-1 سواد: PAGEREF _Toc334284651 h 181-6-2 سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284652 h 181-6-3 تفکر انتقادی: PAGEREF _Toc334284653 h 181-6-4 تفکر انعکاسی: PAGEREF _Toc334284654 h 191-6-5 جامعه پذیری: PAGEREF _Toc334284655 h 191-6-6 مواجه با رسانه ها: PAGEREF _Toc334284656 h 201-6-7 مدرسه هوشمند: PAGEREF _Toc334284657 h 221-7 روش تحقیق: PAGEREF _Toc334284658 h 221-8 جامعه آماری: PAGEREF _Toc334284659 h 221-9 روش نمونه گیری: PAGEREF _Toc334284660 h 221-10 روش گردآوری و تجزيه و تحليل اطلاعات : PAGEREF _Toc334284661 h 23فصل دوم : PAGEREF _Toc334284662 h 24مباني نظري تحقیق PAGEREF _Toc334284663 h 242-1-1سواد: PAGEREF _Toc334284664 h 252-1-2 انواع سواد: PAGEREF _Toc334284665 h 262-1-2-1سواد دیجیتالی : PAGEREF _Toc334284666 h 262-1-2-2سواد اطلاعاتی: PAGEREF _Toc334284667 h 272-1-3 سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284668 h 282-1-4 تاریخچه سواد رسانه ای در جهان: PAGEREF _Toc334284669 h 342-1-5 تاریخچه سواد رسانه ای در ایران: PAGEREF _Toc334284670 h 382-1-6 ضرورت سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284671 h 402-1-7 اصول سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284672 h 442-1-8 سطوح سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284673 h 452-1-9 اهداف سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284674 h 472-1-10 مراحل کسب سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284675 h 512-1-11 سواد رسانه اي؛ تفکر انتقادي: PAGEREF _Toc334284676 h 522-1-12 ویژگی های پروژه های سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284677 h 532-1-12-1کاوش و اکتشاف فردی PAGEREF _Toc334284678 h 532-1-12-2تکثرگرایی در موضوعات تحت پوشش PAGEREF _Toc334284679 h 552-1-12 - 3واکنش به رسانه ها: نقش پاسخ فعال PAGEREF _Toc334284680 h 562-1-12-4مسئولیت مشترک رسانه ها و مصرف کنندگان PAGEREF _Toc334284681 h 572-1-12-5ضرورت مشارکت فراگیر در ساختارهای آموزشی: PAGEREF _Toc334284682 h 582-1-12-6محتوای آموزشِ سوادِ رسانه ای: PAGEREF _Toc334284683 h 592-1-12-6نقش پژوهش و ارزشیابی: PAGEREF _Toc334284684 h 602-1-12-7ساختار، قالب ها و وسایل کمک آموزشی: PAGEREF _Toc334284685 h 602-1-12-8منابع برای افراد، والدین، آموزگاران و سازمان ها: PAGEREF _Toc334284686 h 612-1-13 دلايل فراگيري سواد رسانه اي: PAGEREF _Toc334284687 h 611-13-1-2 داشتن آگاهي كامل در خصوص استفاده از رسانه ها: PAGEREF _Toc334284688 h 632-13-1-2برخورد منتقدانه با محتواي رسانه ها: PAGEREF _Toc334284689 h 633-13-1-2تحليل زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تبليغي محيط رسانه ها PAGEREF _Toc334284690 h 644-13-1-2رسانه ها، ارزش ها و ديدگاه ها را جايگزين مي كنند PAGEREF _Toc334284691 h 645-13-1-2برداشت افراد مختلف از يك پيام رسانه اي واحد، متفاوت است PAGEREF _Toc334284692 h 656-13-1-2ارتباطات اجتماعي سالم به وسيله اطلاعات و دانش PAGEREF _Toc334284693 h 662-1-14 آموزش رسانه چیست؟ PAGEREF _Toc334284694 h 672-1-15 آموزش رسانه، چرا؟ PAGEREF _Toc334284695 h 682-1-17 الگوهای موضوعی در آموزش رسانه ای: PAGEREF _Toc334284696 h 742-1-18 چرا آموزش سواد رسانه‌ای اینقدر مهم است؟ PAGEREF _Toc334284697 h 762-1-19 مزایای آموزش سواد رسانه ای برای مخاطبان: PAGEREF _Toc334284698 h 772-1-20 دلایل آموزش سواد رسانه ای از نگاه باری دونکان: PAGEREF _Toc334284699 h 782-1-21 18 اصل حاكم بر آموزش رسانه‌اي (سواد رسانه‌اي): PAGEREF _Toc334284700 h 792-1-22 الگوي پنج سطحي سواد رسانه‌اي انتقادي: PAGEREF _Toc334284701 h 812-1-23 کشورهای پیشرو در آموزش سواد رسانه ای: PAGEREF _Toc334284702 h 852-1-23 -1آموزش سواد رسانه ای در ژاپن: PAGEREF _Toc334284703 h 852-1-23 -2آموزش سواد رسانه ای در کانادا: PAGEREF _Toc334284704 h 902-1-23 فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای: PAGEREF _Toc334284705 h 95بخش دوم: تفکر انتقادی: PAGEREF _Toc334284706 h 962-2-1 تاریخچه‌ تفکر انتقادی‌ و تفکر خلاق: PAGEREF _Toc334284707 h 972-2-3 نظریه« رابرت استرانبرگ » و آموزش تفکر خلاق : PAGEREF _Toc334284708 h 1042-2-4 تبييـن اصول پنجگانة تفكرانتقادي براساس آراي واتسون – گليزر : PAGEREF _Toc334284709 h 1072-2- 5 چند راهکار علمی آموزش خلاقیت: PAGEREF _Toc334284710 h 1102-2-6 آموزش تفکر خلاق به‌وسیله شیوه‌ تفکر افقی: PAGEREF _Toc334284711 h 1112-2-7 روش ذهن‌انگیزی؛شیوه‌ای خلاق برای آموزش تفکر انتقادی: PAGEREF _Toc334284712 h 1122-2-8 تأثیر اندیشه‌بزرگان و متفکران در ترویج تفکر انتقادی و خلاق: PAGEREF _Toc334284713 h 1132-2-9 ويژگي متفكران منتقد: PAGEREF _Toc334284714 h 1142-2-10 مراحل پیشرفت تفکر انتقادی : PAGEREF _Toc334284715 h 1152-2-11 چرا تفکرانتقادی باید قسمتی از تمام دروس باشد؟ PAGEREF _Toc334284716 h 1162-2-12 تفکر انتقادی ، در برابر روش سنتی آموزش : PAGEREF _Toc334284717 h 1192-2- 13 آموزش تفکر انتقادی: PAGEREF _Toc334284718 h 1212-2-14 ضرورت ها و اصول تعليم و تربيت: PAGEREF _Toc334284719 h 1222-2-15 اهميت آموزش رسانه اي به كودكان و نوجوانان: PAGEREF _Toc334284720 h 1232-2-16 حضور رسانه ها در زندگي كودكان و نوجوانان: PAGEREF _Toc334284721 h 1242-2-17 پردازش اطلاعات رسانه اي نزد كودكان و نوجوانان PAGEREF _Toc334284722 h 1262-2-18 سنجش برنامه ها و محتواي رسانه اي نزد كودكان و نوجوانان PAGEREF _Toc334284723 h 1292-2-19 كاركردها و نقش هاي مختلف رسانه ها در مورد كودكان و نوجوانان PAGEREF _Toc334284724 h 1302-2-20 10اصل و چند روش مؤثر در کاهش تاثیرات مخرب رسانه‌ها PAGEREF _Toc334284725 h 1342-2-21 میزان تأثیر رسانه‌ها برخانواده‌ PAGEREF _Toc334284726 h 134بخش سوم: مدرسه هوشمند PAGEREF _Toc334284727 h 1423-2-1 منظور از مدارس هوشمند چیست ؟ PAGEREF _Toc334284728 h 1423-2-2 تعريف مدرسه هوشمند: PAGEREF _Toc334284729 h 1453-2-3 پيشينه هوشمند‌سازي مدارس PAGEREF _Toc334284730 h 1463-2-3 -1پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در جهان: PAGEREF _Toc334284731 h 1463-2-3 -2پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران PAGEREF _Toc334284732 h 1473-2-4 نگاهي به برخي از شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزشي: PAGEREF _Toc334284733 h 1483-2-5 مقايسه شاخص‌هاي فاواي برخي از كشورها در حوزه آموزش وپرورش: PAGEREF _Toc334284734 h 1493-2-6 مزایای اجرای طرح مدارس هوشمند : PAGEREF _Toc334284735 h 1513-2-7 مهمترين اهداف مدارس هوشمند: PAGEREF _Toc334284736 h 1523-2-7 مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند: PAGEREF _Toc334284737 h 1533-2-9 استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه: PAGEREF _Toc334284738 h 1583-9-10 اسناد پشتيبان مدرسه هوشمند: PAGEREF _Toc334284739 h 1613-2-11 هدف‌هاي كلان هوشمند سازی مدارس: PAGEREF _Toc334284740 h 1633-2-12راهبردهاي كلان هوشمند سازی مدارس در ایران: PAGEREF _Toc334284741 h 1643-2-13 ساز و كار اجرايي هوشمند‌سازي مدارس : PAGEREF _Toc334284742 h 1673-2-14 ساختار تشكيلاتي مدرسه هوشمند: PAGEREF _Toc334284743 h 1693-2-15مولفه‌هاي اصلي و اركان هوشمند‌سازی مدارس: PAGEREF _Toc334284744 h 1703-2-15ارزيابي و ارزشيابي در مدارس هوشمند: PAGEREF _Toc334284745 h 1723-2-16 رتبه‌بندي با توجه به رویکرد فاوا درطرح تحول بنیادین: PAGEREF _Toc334284746 h 1743-2-16عملكرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصيلي 91-90: PAGEREF _Toc334284747 h 176بخش چهارم؛ نظریه ها: PAGEREF _Toc334284748 h

*218

-584201739265
2256845-539446
دانشگاه آزاد اسلامی‌
واحد خلخال
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعي (M.A)
گرایش پژوهشگری
عنوان:
بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی
و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر
استاد راهنما:
دکتر صمد رسول‌زاده
نگارش:
يعسوب اسدی
تابستان 1393
-578210-1148374
2435860-229235
معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش
اینجانب يعسوب اسدي دانشجوی رشته پژوهش علوم اجتماعي تعهد می‌نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی‌و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی‌می‌آلایند.
محل امضاء و تاریخ
2604674-94927دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مركزي
تاريخ:..................................
شماره:.................................
پيوست:...............................
بسمه تعالي
تعهدنامه اصالت پايان‌نامه كارشناسي ارشد
اينجانب يعسوب اسدي دانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي كه در تاريخ 29/06/1393 از پايان‌نامه خود تحت عنوان: «بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر» مي‌باشد با كسب نمره 17 و درجه بسيار خوب نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1ـ اين پايان‌نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمی ‌و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و . . .) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه‌هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
2ـ اين پايان‌نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3ـ چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4ـ چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي: يعسوب اسدي
امضاء
تقدیم به
ماحصل آموخته‌هایم را تقدیم می‌کنم به آنان که مهر آسمانی‌شان آرام‌بخش آلام زمینی‌ام است.
به استوارترین تکیه‌گاهم، دستان پرمهر پدرم و روح جاودانه مادرم که مهرش همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.
و به: همسرم، همدم زندگی‌ام، پناه خستگی‌ام و امید بودنم.
و به فرزندان دلبندم، زادگاهم، وطنم و به تمام آزادمردانی که نیک می‌اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت بشریت هدفی ندارند.
تقدیر و تشکر
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. معبودا؛ پناه می‌برم به تو از نفسی که سیر نشود، از قلبی که خاشع نشود و از دانشی که بهره ندهد، بار خدایا آنچه داریم از توست. شایسته پرستشی، آمرزشت جویم و به سویت پویم. هم‌اکنون که به لطف تو این مهم را به پایان رسانیده‌ام بر خود واجب می‌دانم از زحمات عزیزانی که در این راه مرا یاری نموده‌اند سپاسگزاری نمایم. از استاد راهنمای گران‌قدر و اندیشمندم جناب آقای دکتر صمد رسول‌زاده که همه سعی‌اش اعتلای فرهنگ و دانش ایران‌زمین است و در طی این پژوهش همانند دوره تحصیل با راهنمایی‌های عالمانه و دلسوزانه انجام تحقیق را تسهیل نمودند سپاسگزارم. از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر عابدینی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ و همچنین از دکتر ابراهیمی کمال تشکر و قدردانی را دارم و از سرکار خانم دکتر عزیزخانی مدیر محترم گروه به دلیل یاری‌ها و راهنمایی‌های بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختی‌ها را برایم آسان‌تر نمودند، سپاسگزارم.
در پایان از تمامی دوستان و دبیران محترم شهرستان کوثر بخصوص از خواهرزاده عزیزم استاد محمد شفایی و کارکنان محترم آموزش‌وپرورش که در انجام این پایان‌نامه مرا یاری فرمودند کمال تشکر را به عمل می‌آورم؛ و قدر می‌نهم زحمات تمامی این عزیزان را و برای آن‌ها از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون مسئلت دارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده1
فصل اول: كليات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه2
1ـ2ـ بیان مسئله4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش7
1ـ4ـ اهداف پژوهش10
1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش10
1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش10
1ـ5ـ سؤالات پژوهش11
1ـ5ـ1ـ سؤال اصلی پژوهش11
1ـ5ـ2ـ سؤالات فرعی11
1ـ6ـ فرضیه‌هاي پژوهش11
1ـ6ـ1ـ فرضيه اصلی پژوهش11
1ـ6ـ2ـ فرضیه‌هاي فرعی پژوهش12
1ـ7ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی12
1ـ7ـ1ـ تعریف مفهومی دل‌بستگی شغلی12
1ـ7ـ2ـ تعریف عملیاتی دل‌بستگی شغلی13
1ـ7ـ3ـ تعریف مفهومی رضایت شغلی13
1ـ7ـ4ـ تعریف عملیاتی رضایت شغلی14
فصل دوم: پیشینه پژوهشی
2ـ1ـ مباني نظري پژوهش15
2ـ1ـ1ـ تعاریف رضایت شغلی15
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ2ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی16
2ـ1ـ2ـ1ـ نظریه کامروایی نیاز17
2ـ1ـ2ـ2ـ نظریه برابری17
2ـ1ـ2ـ3ـ نظریه ارزش18
2ـ1ـ2ـ4ـ نظریه گروه مرجع19
2ـ1ـ2ـ5ـ نظریه ژنتیک19
2ـ1ـ2ـ6ـ نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو20
2ـ1ـ2ـ7ـ نظریه بروفی21
2ـ1ـ2ـ 8 ـ نظریه ویژگی‌های ضروری شغل22
2ـ1ـ2ـ9ـ نظریه‌های امید و انتظار24
2ـ1ـ2ـ10ـ نظریه انتظار25
2ـ1ـ3ـ تئوری تکامل‌یافته پورتر و لالر26
2ـ1ـ4ـ رضایت شغلی چیست؟27
2ـ1ـ5ـ ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟28
2ـ1ـ6ـ اهمیت رضایت شغلی برای مدیران29
2ـ1ـ7ـ اندازه‌گیری رضایت شغلی30
2ـ1ـ 8 ـ تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی34
2ـ1ـ9ـ منبع کنترل و رضایت شغلی34
2ـ1ـ10ـ مدلی از رضایت‌مندی شغلی36
2ـ1ـ11ـ عوامل مؤثر در رضایت شغلی37
2ـ1ـ12ـ تفاوت‌های فردی و رضایت‌مندی شغلی45
2ـ1ـ13ـ رضایت شغلی در ایران46
2ـ1ـ14ـ آثار و فواید بررسی رضایت شغلی51
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ15ـ تعاریف دل‌بستگی شغلی53
2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دل‌بستگی شغلی (بون و کورتز) 60
2ـ1ـ17ـ مفاهیم دل‌بستگی شغلی61
2ـ1ـ18ـ رویکردهای نظری دل‌بستگی شغلی63
2ـ1ـ19ـ عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی66
2ـ1ـ20ـ تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری66
2ـ1ـ21ـ ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل68
2ـ1ـ22ـ عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی69
2ـ1ـ23ـ روش‌های پرورش دلبستگی شغلی71
2ـ1ـ23ـ1ـ جو روان‌شناختی72
2ـ1ـ23ـ2ـ اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی73
2ـ2ـ پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن75
2ـ2ـ1ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در داخل كشور75
2ـ2ـ2ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج كشور77
فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ نوع روش تحقیق81
3ـ2ـ جامعه آماری82
3ـ3ـ نمونه و روش نمونه‌گیری82
3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات83
3ـ5ـ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها84
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4ـ1ـ یافته‌های توصیفی85
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4ـ2ـ یافته‌های استنباطی95
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1ـ مقدمه100
5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری101
فهرست منابع107
پيوست:
پرسشنامه دلبستگی شغلی112
روش